Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Separáty (příručky)

9.1 K právu na získávání informací od správních úřadů

Okruh: Přístup k informacím

Obsah: Každý má právo i na základě zcela neformální žádosti, dostatečně konkrétně co do obsahu specifikované, a bez nutnosti uvádět účel nebo důvod - získat informaci, kterou má správní úřad k dispozici (anebo má mít!), leda by šlo o informaci utajovanou prokazatelně z nějakého v zákoně uvedeného důvodu. Toto právo zahrnuje i nárok na zhotovení a vydání kopií písemností proti úhradě. Výjimkou je pouze situace, kdy by jejich pořízení nebylo provozně možné. Vždy je však třeba specifikovat, zda informaci požadujeme podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí nebo podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Praxe správních orgánů je v této oblasti různá. Dokonce i v rámci jediné obce (Praha) nebo dokonce v rámci jediného úřadu (MHMP) lze vysledovat velmi odlišné a někdy i zcela protichůdné výklady a postupy.

V zájmu sjednocení praxe úřadů na bázi dodržování zákonnosti, objektivity a vstřícnosti vůči žádostem veřejnosti o informace byl vytvořen tento materiál. Zakládá se na zkušenostech členů Ateliéru pro životní prostředí i dalších aktivistů občanských sdružení, kteří s nimi úzce spolupracují. Sděluje v úředních kruzích dosud víceméně neznámé názory a výklady správních soudů v případech zpřístupňování informací.

V následujícím textu jde pouze o vybrané aktuální problémy vytříděné ze široké sféry dané problematiky. Tento rámcový výklad bude průběžně doplňován podle potřeby a aktuálnosti v následně vydaných textech (separátech). Vzhledem ke komplikovanosti výkladu a v zájmu přehlednosti je na závěr jednotlivých rozborů vždy stručné shrnutí.

sep_9-1_pristup-k-inf_03-25.rtf (122 kB)


Další separáty okruhu Přístup k informacím

9.1 K právu na získávání informací od správních úřadů

9.1-1 K právu na získávání informací od správních úřadů - (doplněk 1)


Tematické okruhy "edice Separáty":

1. Obecné otázky organizace a činnosti veřejné správy
2. Účast veřejnosti při ochraně životního prostředí
3. Územní plánování, územní a stavební řízení
4. Ochrana přírody a krajiny
5. Ochrana dalších složek životního prostředí
6. Další otázky ochrany prostředí
7. Posuzování vlivů na životní prostředí
8. Soudní řízení
9. Přístup k informacím
10. Různé

3fingers 2003