Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Aktuality

Investor nemůže bránit zahrnutí ekologicky šetrné varianty do procesu EIA

[ 07. 03. 2006 ]

vyjádření AŽP ze dne 28.2.2006 k oznámení podle zákona č.100/01 Sb.
k záměru Břevnovská radiála v Praze

Naše občanské sdružení se připojuje k námitkám vůči obsahu předloženého oznámení záměru na výstavbu Břevnovské radiály, které jsou obsaženy ve vyjádření OS EKO Břevnov ze dne 20.12.2005 i v jeho doplnění ze dne 24.2.2006. Vzhledem k uvedeným námitkám ani naše sdružení nemůže toto oznámení považovat za dokumentaci podle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb.

Břevnovská radiála (BR) je v Územním plánu hl.m.Prahy definována jako sběrná komunikace celoměstského významu s výhradně mimoúrovňovými křižovatkami (MÚK) a bez přímé dopravní obsluhy okolního území. V průběhu BR jsou na území MČ Praha 6 jen dvě křižovatky: Vypich a Malovanka. Mezi těmito MÚK a dále směrem k MČ Řepy proto lze trasu BR vést i v tunelových úsecích, pokud jsou k tomu závažné důvody (naproti tomu uvnitř MÚK Vypich, kde není obytná zástavba, takové řešení není zapotřebí).

Jak se uvádí v předloženém oznámení, Břevnovská radiála by měla převzít co největší část dopravního zatížení vedeného v současné době ulicemi Karlovarskou, Bělohorskou a Patočkovou. Cílem řešení je ochránit v co největší míře obytnou zástavbu podél těchto komunikací převedením dopravy do jiné trasy. To však dosud navržené trasy BR na území Břevnova nesplňují: např. povrchová trasa podél obytné zástavby v Malém Břevnově a nad klášterem dále zhorší dnešní nevyhovující stav ovzduší. K podstatnému zhoršení by došlo také v obytné zástavbě kolem MÚK Malovanka, kde jsou přípustné limity znečištění ovzduší dokonce již dnes překročeny. To by ovšem bylo poškozováním životního prostředí, které je trestným činem.

Tato skutečnost je dalším důvodem pro zásadní změnu řešení MÚK Malovanka proti dosud připravovanému návrhu (platnost stavebního povolení pro hlavní stavební objekty této MÚK byla zrušena rozsudkem Městského soudu ze dne 26. ledna 2006). Považujeme proto za nezbytné uplatnit v tomto místě podzemní variantu MÚK Malovanka s odvětráním škodlivin společně s přiléhajícími tunelovými úseky výdechovými objekty umístěnými mimo údolní obydlenou oblast. A u navazující Břevnovské radiály jsme (stejně jako OS EKO Břevnov, Sdružení na ochranu Břevnova a další řada obyvatel) přesvědčeni, že přijatelným řešením v oblasti obytné zástavby Břevnova je pouze vedení její trasy raženými tunely – tzv. ražená varianta BR.

Stručný popis této varianty a výkresy v měř. 1:5000 (včetně MÚK Malovanka) byly předány investorovi i Městské části Praha 6 již před rokem (naposledy jako podnět ke změně územního plánu) a podle vyjádření projektanta dosavadních variant BR je toto řešení technicky reálné (dosavadní kolizi jižní větve BR s koncem podzemní stěny u Strahovského tunelu lze snadno odstranit). V současné době je připraveno i podrobnější podzemní řešení MÚK Malovanka pro variantu odsunuté trasy Městského okruhu do polohy Juliska (směr Podbaba – viz příloha vyjádření OS EKO Břevnov a Sdružení na ochranu Břevnova, bod 23). Společným znakem podzemních řešení MÚK Malovanka je nejenom odstranění přímých negativních vlivů této MÚK na obytnou čtvrť a doplnění chybějících dopravních napojení, ale i odstranění jejího bariérového účinku, zlepšení plynulosti pěších cest včetně přístupů na autobusové zastávky (místo nesmyslných výtahů v dosavadním návrhu) a také možnost využití existujícího příjezdu ke třetí troubě Strahovského tunelu pro výhledovou tramvajovou trať Smíchov – Břevnov/Střešovice (podobně jako v někdejším návrhu Atelieru DUA z ledna 1992).

Dále upozorňujeme na to, že vyjádření stavebního odboru MHMP z 2.2.2006 o tom, že předložené varianty BR jsou v souladu s Územním plánem hl.m.Prahy, neodpovídá skutečnosti přinejmenším v úseku Malovanka – klášter (viz též přiložený výkres – 2. dodatek ražené varianty). Dosavadní řešení BR v tomto plánu (s jedním směrem BR na povrchu, bez okružní křižovatky Pod Královkou – Patočkova apod.) se v každém případě musí změnit běžnou procedurou změny územního plánu. Námitka investora, že ražená varianta není v územním plánu, proto není argumentem.

Jsme přesvědčeni, že za uvedených okolností nemůže investor bránit zahrnutí ražené varianty BR včetně podzemní varianty MÚK Malovanka do procesu EIA. Proto požadujeme, aby tato varianta byla zahrnuta do dokumentace a posouzena ze všech hledisek, včetně podrobného rozboru dopravy během výstavby BR a všech jejích účinků (který v předloženém oznámení zcela chybí). Přehledné výkresy ražené varianty jsou v příloze, stručný popis byl již zaslán v prvním dopise OS EKO Břevnov a může být dále rozveden.

Případné dotazy zasílejte na adresu jan.klika@centrum.cz

[ tisk... ]

Související kauza: městský okruh - dálnice uprostřed města


Další aktuality

[ 15. 11. 2010 ]
Ateliér pro životní prostředí otevřel právní poradnu pro obyvatele Prahy 11

[ 16. 09. 2010 ]
16. září 2010 byla spuštěna internetová mapa pražských kauz www.praguewatch.cz

[ 16. 11. 2009 ]
Magistrát zavolal policii na petiční stánek,
Arnika podává žalobu proti omezování demokracie

[ 09. 10. 2009 ]
Stavební firmy zvítězily, mohou stavět na ukradených pozemcích!

[ 29. 09. 2009 ]
Senát vrací do hry vyvlastňovací zákon

[ 10. 09. 2009 ]
Dálnice se budou stavět zcela bez ohledu na práva vlastníků pozemků

[ 08. 09. 2009 ]
Poslanci chtějí znárodňovat!

[ 26. 06. 2009 ]
Politika územního rozvoje ČR - trojský kůň výstavby předražených dálnic

[ 18. 06. 2009 ]
PK

[ 15. 05. 2009 ]
Oprava Karlova mostu: hlavní viníci nepřišli! Vše jede ve starých kolejích!!

[ 30. 04. 2009 ]
Pane primátore, přiznejte svou vinu
na růstu dopravního kolapsu Prahy a napravte ji!

[ 20. 04. 2009 ]
Karlův most - oprava nebo jeho ničení?

[ 22. 09. 2008 ]
Vláda dnes rozhoduje o škrtu občanských práv lidí v sousedství velkých staveb

[ 10. 09. 2008 ]
Falešnou dokumentaci EIA je třeba předělat !

[ 05. 09. 2008 ]
Soud odmítl nárůst provozu aut na Pankráci. V sázce je zdraví obyvatel

[ 02. 09. 2008 ]
Pár poslanců chce škrtnout občanská práva lidí v sousedství velkých staveb

[ 16. 08. 2008 ]
Jak je tomu s povahou usnesení Výboru pro světové dědictví UNESCO

[ 14. 03. 2008 ]
Praha 4 projednala výškové budovy EPOQUE na Pankrácké pláni

[ 13. 03. 2008 ]
Praha 4 ignoruje UNESCO – povolování mrakodrapů pokračuje

[ 20. 02. 2008 ]
Městskému okruhu má padnout za oběť tisíc stromů.
Sdružení tvrdí: řízení je nezákonné.

[ 14. 02. 2008 ]
Nevládní organizace vyzývají primátora Béma:
neničte Letnou

[ 07. 02. 2008 ]
Ivan Dejmal zemřel

[ 04. 09. 2007 ]
Ministerstvo kultury povolilo mrakodrapy v Praze přes odpor UNESCO,
Česku hrozí ostuda

[ 03. 09. 2007 ]
Česká republika nemá politiku územního rozvoje. Vláda zaspala – hrozí škody na krajině.

[ 23. 07. 2007 ]
Od územního plánování po stavební povolení

[ 19. 07. 2007 ]
Neziskové organizace vítají, že vláda odmítla Čunkovy návrhy ohrožující krajinu

[ 17. 07. 2007 ]
nevládní organizace varují před novelou stavebního zákona

[ 26. 06. 2007 ]
pravidla transparentnosti NNO v oblasti dárcovství a sponzorinku

[ 08. 06. 2007 ]
Nevládní organizace navrhují úpravu zákona o ochraně přírody. České republice hrozí sankce EU

[ 10. 05. 2007 ]
Ombudsman požaduje porovnat varianty dálničního spojení Brna a Vídně

[ 27. 04. 2007 ]
Výsledky anket „Ropák 2006“ a „Zelená perla 2006“

[ 26. 04. 2007 ]
Čeští přátelé Tater žádají ochranu národního parku

[ 03. 04. 2007 ]
PODNĚT K ZASTAVENÍ VÝSTAVBY MO BLANKA

[ 27. 03. 2007 ]
VÝSTAVBU MO BLANKA JE TŘEBA ZASTAVIT

[ 21. 03. 2007 ]
petice proti kácení alejí

[ 15. 02. 2007 ]
VÝSTAVBA MO BLANKA ZTRATILA SMYSL

[ 13. 02. 2007 ]
Arnika vydavá nové publikace pro občanská sdružení

[ 07. 02. 2007 ]
Úřední propaganda vystavby městského okruhu

[ 28. 11. 2006 ]
Vnitřní okruh má zásadní chyby — další příprava „MO Blanka“ ztratila smysl

[ 27. 11. 2006 ]
Pražský Magistrát neumí vést úřední desku, riskuje problémy

[ 17. 10. 2006 ]
potrefená husa zakejhala

[ 11. 10. 2006 ]
manuál podávání stížností k orgánům Evropské unie

[ 24. 05. 2006 ]
Bytový dům naproti Národní kulturní památce Vyšehrad je od počátku úřednickým švindlem!

[ 12. 05. 2006 ]
UNESCO odpovědělo, že mrakodrapy na Pankráci jsou opravdu problém

[ 05. 05. 2006 ]
Proti rozhodnutí o umístění stavby „Arkády Pankrác“ byla podána správní žaloba

[ 02. 04. 2006 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, skandál v právním státě!

[ 08. 03. 2006 ]
Magistrát se domnívá, že kvůli takové banalitě jakou je mrakodrap, není EIA zapotřebí

[ 07. 03. 2006 ]
Investor nemůže bránit zahrnutí ekologicky šetrné varianty do procesu EIA

[ 03. 03. 2006 ]
Zachraňte Bělověžský prales

[ 24. 02. 2006 ]
Návrh MÚK Malovanka i Břevnovské radiály je třeba předělat – imise od aut překračují přípustné limity

[ 04. 02. 2006 ]
Správní soud zrušil právní moc a vykonatelnost stavebního povolení na Mimoúrovňovou křižovatku Malovanka

[ 01. 02. 2006 ]
Zákon nesváže úřadům ruce: o špinavých továrnách se bude rozhodovat férově

[ 08. 12. 2005 ]
Na severu Prahy je prioritou Pražský (vnější) okruh a nikoli Městský (vnitřní) okruh Malovanka – Pelc Tyrolka !

[ 16. 11. 2005 ]
Pozvánka na tiskovou konferenci na téma --- Zákon o střetu zájmů

[ 14. 11. 2005 ]
Ateliér pro životní prostředí pomáhá občanským iniciativám již pátým rokem

[ 12. 10. 2005 ]
Blanka neprospěje, ale poškodí Prahu

[ 13. 09. 2005 ]
Informace

[ 24. 05. 2005 ]
Blanka Letné neodlehčí

[ 22. 03. 2005 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka zničí
rezidenční oblasti Prahy 6

[ 02. 12. 2004 ]
Sázava stále v ohrožení

[ 29. 10. 2004 ]
pokračuje snaha poničit Prahu další magistrálou

[ 25. 10. 2004 ]
Martin Pecina, náměstek Ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana, šíří lživé pomluvy o ekologických organizacích.

[ 12. 10. 2004 ]
OBCE UPOZORŇUJÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STŘET ZÁJMŮ A POŽADUJÍ OPRAVU STANOVISKA K DÁLNICI D3

[ 29. 09. 2004 ]
Podivné okolnosti černé stavby Metrostavu v Hodkovičkách

[ 28. 09. 2004 ]
Pryč s průnikem dalších aut do vnitřní Prahy !

[ 27. 08. 2004 ]
Mrázovkou musí skončit výstavba tzv. městského okruhu

[ 26. 08. 2004 ]
tunel Mrázovka - v Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení

[ 06. 08. 2004 ]
Chyby v projektu Nového spojení lze napravit

[ 15. 05. 2004 ]
5 - doprav řešení - JK

[ 28. 04. 2004 ]
d - ode dneška je účinná novela zákona o ochraně přírody a krajiny

[ 26. 04. 2004 ]
e - nejdříve SO a pak možná MO

[ 08. 04. 2004 ]
Ministerstvo odmítlo zvýšení dopravy na Pankráci — mrakodrapy ani obchodní centra zřejmě nevzniknou

[ 16. 03. 2004 ]
f - vývoj v kauze ručičky

[ 18. 02. 2004 ]
g - Úřednice měly prostě smůlu – a k tomu ještě ten Zdeněk Hovorka!

[ 15. 01. 2004 ]
soud dal sdružením zapravdu

[ 09. 12. 2003 ]
h - Městský okruh --- dálnice uprostřed města

[ 01. 12. 2003 ]
Sporné obchodně kulturní centrum EDEN v Praze 10 je stavěno v rozporu se zákonem - úřady pasivně přihlížejí

[ 12. 11. 2003 ]
Plány variant dálnice D3 obsahují nepravdivé údaje

[ 24. 10. 2003 ]
poslanecká podpora korupce --- poslanci se chystají omezit právo veřejnosti podílet se na rozhodování

[ 11. 09. 2003 ]
Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou ?

[ 05. 09. 2003 ]
Senát uspořádal seminář k účasti veřejnosti

[ 25. 07. 2003 ]
vzniknul návrh Vyhlášky o zeleni

[ 23. 05. 2003 ]
Výzva proti rušení odoru územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy

[ 17. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 3.část

[ 13. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 2. část

[ 09. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! (1)

[ 09. 08. 2002 ]
Vrchní soud zrušil právní moc umístění stavby Obchodně kulturního centra EDEN

[ 29. 05. 2002 ]
Stavební povolení "bytového domu Na Dlážděnce" bylo společnosti Skanska vydáno v rozporu se zákonem

[ 15. 05. 2002 ]
Stavební úřad na Praze 4 ode dneška účastníkům řízeníze spisů nic nekopíruje

[ 07. 05. 2002 ]
Magistrát rozhodl, že stavební povolení pro IKEU na Černém mostě je v rozporu ze zákonem

[ 19. 04. 2002 ]
Obec Útušice nechce zdržovat dálniční obchvat Plzně, ale musí bránit zájmy svých občanů

3fingers 2003