Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Aktuality

Praha 4 projednala výškové budovy EPOQUE na Pankrácké pláni

[ 14. 03. 2008 ]

petice proti selhávání hlavního města a Městské části Praha 4
při hájení zákona, veřejných zájmů a potřeb svých občanů

Praha 14.3. 2008; 14:45 hod.

Ve čtvrtek a v pátek 13. a 14.3. 2008 byly projednány záměry umístit na Pankrácké pláni při ul. Pujmanové (vedle hotelu PANORAMA) objekty EPOQUE - bytový dům a EPOQUE - hotel. Obou několikahodinových jednání v územním řízení se účastnili zástupci místních rezidentů a občanských sdružení: Sdružení-Občanské iniciativy Pankráce, Pankrácké společnosti a Ateliéru pro životní prostředí, o.s. a také právní zástupkyně vlastníka sousedního hotele PANORAMA. Všichni vyjádřili nesouhlas s dnešní podobou a umístěním navrhovaných výškových staveb.

V obou řízeních bylo namítáno zejména, že nejsou přístupné stěžejní podklady pro zhodnocení dopadů do okolního obytného území, tedy aktuální hluková studie, rozptylová studie a vyhodnocení zdravotních rizik místních obyvatel dlouhodobě vystavených expozici hluku z dopravy a imisím včetně velmi nebezpečného polétavého prachu velikosti PM10 a menších frakcí. Takto nelze v řízení zhodnotit dopady do okolního životního prostředí a do veřejného zdraví.

Jednoznačně bylo konstatováno na základě oficiálních podkladů shromážděných stavebním úřadem, že již nyní jde o nadlimitně zatížené území. Takové zatížení je protiprávní vzhledem k uzákoněnému právu každého na příznivé, tedy nikoli nadlimitně zatěžované prostředí k životu. Na ústavní zakotvení tohoto práva navazuje pak zákon o životním prostředí, který zakazuje nadlimitní zatěžování životního prostředí. Protože zamýšlené stavby již nadlimitní zátěž lokality ještě zhorší, vyslovili se uvedení účastníci - sdružení a občané pro zamítnutí návrhů na umístění výškových budov v předložené podobě a v uvedené lokalitě.

Sdružení konstatovala, že v obou řízeních zjevně hrubým způsobem selhaly dotčené orgány státní správy, jež mají hájit veřejný zájem na příznivém životním prostředí i na zachování podmínek veřejného zdraví, tedy Hygienická stanice hl. m. Prahy a Odbor ochrany prostředí MHMP, jež protiprávní záměry odsouhlasily. Zároveň zdůraznila, že Hlavní město Praha a Městská část Praha 4 jsou účastníky obou územních řízení a vůbec neplní své zákonné povinnosti, tedy nehájí veřejné zájmy ani potřeby svých občanů ale naopak - chovají se zcela pasivně (Praha 4) nebo svými zaměstnanci přímo prosazují sporné, škodlivé a protiprávní záměry (Hlavní město Praha). Dokonce město a MČ zabránily projednání obou mohutných budov z hlediska zákonného procesu posouzení vlivů na životní prostředí. Proto byl učiněn podnět k uspořádání petiční akce. Text petice je přiložen k této zprávě a byl podán i stavebnímu úřadu v Praze 4.

Sdružení rovněž napadla zjevné úřední ignorování faktu, že Pražské památková rezervace (PPR) je chráněna nejen podle českého práva, ale i podle mezinárodní mnohostranné Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního prostředí, jež je pro ČR závazná a byla převzata do našeho právního řádu. Má tedy přednost před zákonem. Podle ní a v souladu s ní byla PPR zapsána do Seznamu světového dědictví a je tedy kulturním statkem, který se stal součástí kulturního dědictví celého lidstva. Výbor UNESCO dal v červenci 2007 najevo vážné znepokojení nad přípravami a záměry stavět v ochranném pásmu PPR další výškové budovy, požádal ČR, aby tyto záměry přehodnotila. Šlo o prvou výstrahu. Pokud bude výstavba kontroverzních věžových staveb prosazena, lze očekávat další kroky ze strany UNESCO, jež mohou skončit vyškrtnutím Prahy z prestižního seznamu světového dědictví lidstva. Vývoj je z Pařížského Centra UNESCO pozorně sledován a jeho ředitel Francisco Bandarin se vyjádřil nedávno v tom smyslu, že by bylo nejlépe tři stávající výškové budovy na Pankráci zbourat, když to nejde - tedy nechat na dožití. O výstavbě nových věžáků na Pankrácké pláni vůbec neuvažuje jako o přijatelném řešení.(rozhovor v deníku PRÁVO, 3.3. 2008). Sdružení požádala, aby se s rozhodováním o budovách EPOQUE vyčkalo projednání této věci ve Výboru UNESCO v červenci tohoto roku.

Výsledky řízení nyní stavební úřad prostuduje a rozhodne o dalším průběhu řízení. O tom budeme nadále průběžně informovat společnými tiskovými zprávami výše uvedených sdružení a občanského sdružení Arnika. Rovněž budeme nadále ve styku s Centrem UNESCO v Paříži.

Za správnost zprávy:
JUDr. Petr Kužvart
petr.kuzvart@ecn.cz
tel. č. 241 432 972

příloha:
petice proti selhávání hlavního města a Městské části Praha 4 při hájení zákona, veřejných zájmů a potřeb svých občanů

[ tisk... ]

Související kauza: zástavba Pankrácké pláně


Další aktuality

[ 15. 11. 2010 ]
Ateliér pro životní prostředí otevřel právní poradnu pro obyvatele Prahy 11

[ 16. 09. 2010 ]
16. září 2010 byla spuštěna internetová mapa pražských kauz www.praguewatch.cz

[ 16. 11. 2009 ]
Magistrát zavolal policii na petiční stánek,
Arnika podává žalobu proti omezování demokracie

[ 09. 10. 2009 ]
Stavební firmy zvítězily, mohou stavět na ukradených pozemcích!

[ 29. 09. 2009 ]
Senát vrací do hry vyvlastňovací zákon

[ 10. 09. 2009 ]
Dálnice se budou stavět zcela bez ohledu na práva vlastníků pozemků

[ 08. 09. 2009 ]
Poslanci chtějí znárodňovat!

[ 26. 06. 2009 ]
Politika územního rozvoje ČR - trojský kůň výstavby předražených dálnic

[ 18. 06. 2009 ]
PK

[ 15. 05. 2009 ]
Oprava Karlova mostu: hlavní viníci nepřišli! Vše jede ve starých kolejích!!

[ 30. 04. 2009 ]
Pane primátore, přiznejte svou vinu
na růstu dopravního kolapsu Prahy a napravte ji!

[ 20. 04. 2009 ]
Karlův most - oprava nebo jeho ničení?

[ 22. 09. 2008 ]
Vláda dnes rozhoduje o škrtu občanských práv lidí v sousedství velkých staveb

[ 10. 09. 2008 ]
Falešnou dokumentaci EIA je třeba předělat !

[ 05. 09. 2008 ]
Soud odmítl nárůst provozu aut na Pankráci. V sázce je zdraví obyvatel

[ 02. 09. 2008 ]
Pár poslanců chce škrtnout občanská práva lidí v sousedství velkých staveb

[ 16. 08. 2008 ]
Jak je tomu s povahou usnesení Výboru pro světové dědictví UNESCO

[ 14. 03. 2008 ]
Praha 4 projednala výškové budovy EPOQUE na Pankrácké pláni

[ 13. 03. 2008 ]
Praha 4 ignoruje UNESCO – povolování mrakodrapů pokračuje

[ 20. 02. 2008 ]
Městskému okruhu má padnout za oběť tisíc stromů.
Sdružení tvrdí: řízení je nezákonné.

[ 14. 02. 2008 ]
Nevládní organizace vyzývají primátora Béma:
neničte Letnou

[ 07. 02. 2008 ]
Ivan Dejmal zemřel

[ 04. 09. 2007 ]
Ministerstvo kultury povolilo mrakodrapy v Praze přes odpor UNESCO,
Česku hrozí ostuda

[ 03. 09. 2007 ]
Česká republika nemá politiku územního rozvoje. Vláda zaspala – hrozí škody na krajině.

[ 23. 07. 2007 ]
Od územního plánování po stavební povolení

[ 19. 07. 2007 ]
Neziskové organizace vítají, že vláda odmítla Čunkovy návrhy ohrožující krajinu

[ 17. 07. 2007 ]
nevládní organizace varují před novelou stavebního zákona

[ 26. 06. 2007 ]
pravidla transparentnosti NNO v oblasti dárcovství a sponzorinku

[ 08. 06. 2007 ]
Nevládní organizace navrhují úpravu zákona o ochraně přírody. České republice hrozí sankce EU

[ 10. 05. 2007 ]
Ombudsman požaduje porovnat varianty dálničního spojení Brna a Vídně

[ 27. 04. 2007 ]
Výsledky anket „Ropák 2006“ a „Zelená perla 2006“

[ 26. 04. 2007 ]
Čeští přátelé Tater žádají ochranu národního parku

[ 03. 04. 2007 ]
PODNĚT K ZASTAVENÍ VÝSTAVBY MO BLANKA

[ 27. 03. 2007 ]
VÝSTAVBU MO BLANKA JE TŘEBA ZASTAVIT

[ 21. 03. 2007 ]
petice proti kácení alejí

[ 15. 02. 2007 ]
VÝSTAVBA MO BLANKA ZTRATILA SMYSL

[ 13. 02. 2007 ]
Arnika vydavá nové publikace pro občanská sdružení

[ 07. 02. 2007 ]
Úřední propaganda vystavby městského okruhu

[ 28. 11. 2006 ]
Vnitřní okruh má zásadní chyby — další příprava „MO Blanka“ ztratila smysl

[ 27. 11. 2006 ]
Pražský Magistrát neumí vést úřední desku, riskuje problémy

[ 17. 10. 2006 ]
potrefená husa zakejhala

[ 11. 10. 2006 ]
manuál podávání stížností k orgánům Evropské unie

[ 24. 05. 2006 ]
Bytový dům naproti Národní kulturní památce Vyšehrad je od počátku úřednickým švindlem!

[ 12. 05. 2006 ]
UNESCO odpovědělo, že mrakodrapy na Pankráci jsou opravdu problém

[ 05. 05. 2006 ]
Proti rozhodnutí o umístění stavby „Arkády Pankrác“ byla podána správní žaloba

[ 02. 04. 2006 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, skandál v právním státě!

[ 08. 03. 2006 ]
Magistrát se domnívá, že kvůli takové banalitě jakou je mrakodrap, není EIA zapotřebí

[ 07. 03. 2006 ]
Investor nemůže bránit zahrnutí ekologicky šetrné varianty do procesu EIA

[ 03. 03. 2006 ]
Zachraňte Bělověžský prales

[ 24. 02. 2006 ]
Návrh MÚK Malovanka i Břevnovské radiály je třeba předělat – imise od aut překračují přípustné limity

[ 04. 02. 2006 ]
Správní soud zrušil právní moc a vykonatelnost stavebního povolení na Mimoúrovňovou křižovatku Malovanka

[ 01. 02. 2006 ]
Zákon nesváže úřadům ruce: o špinavých továrnách se bude rozhodovat férově

[ 08. 12. 2005 ]
Na severu Prahy je prioritou Pražský (vnější) okruh a nikoli Městský (vnitřní) okruh Malovanka – Pelc Tyrolka !

[ 16. 11. 2005 ]
Pozvánka na tiskovou konferenci na téma --- Zákon o střetu zájmů

[ 14. 11. 2005 ]
Ateliér pro životní prostředí pomáhá občanským iniciativám již pátým rokem

[ 12. 10. 2005 ]
Blanka neprospěje, ale poškodí Prahu

[ 13. 09. 2005 ]
Informace

[ 24. 05. 2005 ]
Blanka Letné neodlehčí

[ 22. 03. 2005 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka zničí
rezidenční oblasti Prahy 6

[ 02. 12. 2004 ]
Sázava stále v ohrožení

[ 29. 10. 2004 ]
pokračuje snaha poničit Prahu další magistrálou

[ 25. 10. 2004 ]
Martin Pecina, náměstek Ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana, šíří lživé pomluvy o ekologických organizacích.

[ 12. 10. 2004 ]
OBCE UPOZORŇUJÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STŘET ZÁJMŮ A POŽADUJÍ OPRAVU STANOVISKA K DÁLNICI D3

[ 29. 09. 2004 ]
Podivné okolnosti černé stavby Metrostavu v Hodkovičkách

[ 28. 09. 2004 ]
Pryč s průnikem dalších aut do vnitřní Prahy !

[ 27. 08. 2004 ]
Mrázovkou musí skončit výstavba tzv. městského okruhu

[ 26. 08. 2004 ]
tunel Mrázovka - v Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení

[ 06. 08. 2004 ]
Chyby v projektu Nového spojení lze napravit

[ 15. 05. 2004 ]
5 - doprav řešení - JK

[ 28. 04. 2004 ]
d - ode dneška je účinná novela zákona o ochraně přírody a krajiny

[ 26. 04. 2004 ]
e - nejdříve SO a pak možná MO

[ 08. 04. 2004 ]
Ministerstvo odmítlo zvýšení dopravy na Pankráci — mrakodrapy ani obchodní centra zřejmě nevzniknou

[ 16. 03. 2004 ]
f - vývoj v kauze ručičky

[ 18. 02. 2004 ]
g - Úřednice měly prostě smůlu – a k tomu ještě ten Zdeněk Hovorka!

[ 15. 01. 2004 ]
soud dal sdružením zapravdu

[ 09. 12. 2003 ]
h - Městský okruh --- dálnice uprostřed města

[ 01. 12. 2003 ]
Sporné obchodně kulturní centrum EDEN v Praze 10 je stavěno v rozporu se zákonem - úřady pasivně přihlížejí

[ 12. 11. 2003 ]
Plány variant dálnice D3 obsahují nepravdivé údaje

[ 24. 10. 2003 ]
poslanecká podpora korupce --- poslanci se chystají omezit právo veřejnosti podílet se na rozhodování

[ 11. 09. 2003 ]
Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou ?

[ 05. 09. 2003 ]
Senát uspořádal seminář k účasti veřejnosti

[ 25. 07. 2003 ]
vzniknul návrh Vyhlášky o zeleni

[ 23. 05. 2003 ]
Výzva proti rušení odoru územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy

[ 17. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 3.část

[ 13. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 2. část

[ 09. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! (1)

[ 09. 08. 2002 ]
Vrchní soud zrušil právní moc umístění stavby Obchodně kulturního centra EDEN

[ 29. 05. 2002 ]
Stavební povolení "bytového domu Na Dlážděnce" bylo společnosti Skanska vydáno v rozporu se zákonem

[ 15. 05. 2002 ]
Stavební úřad na Praze 4 ode dneška účastníkům řízeníze spisů nic nekopíruje

[ 07. 05. 2002 ]
Magistrát rozhodl, že stavební povolení pro IKEU na Černém mostě je v rozporu ze zákonem

[ 19. 04. 2002 ]
Obec Útušice nechce zdržovat dálniční obchvat Plzně, ale musí bránit zájmy svých občanů

3fingers 2003