Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Aktuality

Falešnou dokumentaci EIA je třeba předělat !

[ 10. 09. 2008 ]

Po zveřejnění dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) na velké dopravní stavby v Praze se ukázalo, že firmy Envisystem, Mott MacDonald (MMD) a Satra a příslušné odpovědné osoby EIA zpracovaly dokumentaci neobjektivně a neodborně, což je v rozporu s příslušným zákonem č. 100/2001 Sb. Jde o umělé znehodnocení relevantních návrhů občanských sdružení (OS). Vzhledem k tomu, že je to v procesech EIA pro záměry společného oznamovatele – Odboru městského investora Magistrátu hl. m. Prahy po Břevnovské radiále už druhé takto hrubě nekorektní jednání, podnikne naše OS i kroky k odhalení původců tohoto podvodného postupu a k potřebným obecným opatřením, aby se takovéto jednání proti smyslu EIA už neopakovalo.

Jde o dvě samostatné dokumentace EIA ke stavbám nových úseků nadřazené komunikační sítě na území MČ Praha 8: Městského okruhu (MO) Pelc Tyrolka – Balabenka a tzv. Libeňské spojky (LS), která řeší návaznost stávající Prosecké radiály na budoucí východní část MO. Ve fázi zjišťovacích řízení podala občanská sdružení (OS) Za naši budoucnost (ZNB) a Ateliér pro životní prostředí, o.s. (AŽP) samostatné požadavky na doplnění obou záměrů o varianty, které svým příznivým efektem přesahují i do sousedních MČ Praha 7 a 9. V závěrech obou zjišťovacích řízení pak bylo uloženo zapracování těchto variant do dokumentací EIA. Varianty OS vycházejí ze společné myšlenky: v souladu se zásadami dopravní politiky hl.m.Prahy využít LS pro napojení Prosecké radiály do obou směrů MO, včetně jejího hlavního dostředného směru do Holešovic, tj. mimo ulici V Holešovičkách 1).

Přeložení Prosecké radiály do upravené trasy LS, napojené na MO u průmyslové zóny na Košince, bylo v rámci procesu EIA prověřeno Ústavem (nyní Úsekem) dopravního inženýrství a výsledky jsou příznivé: výrazný odlehčovací efekt pro Holešovičky a celková dopravní přijatelnost za předpokladu odstranění problémů, které vyplývají ze zpracovaného technického řešení. Kromě řešení Prosecké radiály navrhla obě OS i další úpravy oficiálního řešení pro zmenšení jeho negativních dopadů na území Libně (podzemní průchod MO pod Horovým náměstím, šetrné vedení MO kolem univerzitního areálu aj).

Technická řešení variant OS pro proces EIA – na základě podrobného popisu pro dvě varianty AŽP a grafického schématu pro variantu ZNB – měly dopracovat firmy MMD a Satra, které projektují i výchozí oficiální varianty. Tyto firmy však k návrhům OS vyrobily materiály, které pozitivní záměry obou sdružení zcela znehodnotily a jeden z nich je dokonce v rozporu s technickou normou a základními principy návrhu tunelových staveb a jejich hospodárného budování. A nejméně náročnou univerzální variantu LS od AŽP vůbec nezpracovaly. Ve skutečnosti tak neexistují žádné argumenty pro odmítnutí ani jedné z variant OS 2).

Značné rozdíly mezi popisem variant resp. grafickým schématem, které byly předány OS, a návrhem těchto pseudovariant jako podkladu pro posouzení v procesu EIA jsou na první pohled patrné a mají zásadní význam 3). Odpovědní zpracovatelé dokumentace EIA, Ing. Michaela Vrdlovcová z firmy Envisystem a RNDr. Přemysl Marek z MMD přesto takovýto nekorektní a subjektivní postup akceptovali, převzali lživé označení falešných produktů „technického prověření“ firem MMD a Satra názvem „varianty OS“ i s jejich neobjektivním hodnocením do hlavního textu dokumentace EIA a varianty navržené OS, aby řešení záměru bylo šetrnější k občanům, vyloučili z posuzování.

Předložená dokumentace tak nejen neodpovídá závěrům zjišťovacího řízení, protože neobsahuje varianty podle podkladů OS do zjišťovacího řízení, ale není ani v souladu se zákonem č. 100/01 Sb. Ten v § 1 stanoví, že účelem posuzování vlivů na životní prostředí je „získat objektivní odborný podklad ...“. Hodnocení variant OS rozhodně není objektivní a v případě firmy Satra se jedná i o neodborné zpracování technického podkladu 4) (viz přílohu). Jde o zmetek !

Ing. Jan Klika, předseda sdružení
kontakty: atelierzp@volny. cz
telefon do sídla sdružení 241 432 972

Poznámky:

1) Důvodem je odstranění nezákonného stavu, který vznikl zavedením tzv. severojižní magistrály v pokračování dálnice D8 do kilometr dlouhé údolní a svažité ulice V Holešovičkách doprostřed obytné zástavby na Rokosce a kolem nemocnice Bulovka. Tato stará koncepce byla převzata v roce 1973 do tzv. ZÁKOSu (jen místo magistrály s „radiálou“) a dokonce ještě v roce 1999 do dosud platného územního plánu (ÚP), ačkoli to tehdy již bylo v rozporu s platnými zákony.
Jde o to, že již intenzita dopravy na úrovni r. 1996, jak doložil samotný ÚP, vyvolávala v uvedené lokalitě překročení přípustných limitů znečištění ovzduší a ÚP navrhl toto znečištění dále zvýšit výstavbou MO Blanka. Další zhoršování znečištění životního prostředí tam, kde jsou již překračovány přípustné limity, je poškozováním životního prostředí, které je v ČR nezákonné a trestné – a trestná je i příprava takového činu. Ulice V Holešovičkách je přitom jedním z mála míst, kde dochází k takto významnému překročení limitů znečištění ovzduší a snad jediným místem, kde to lze doložit dlouhodobým měřením.

2) Zpracovatel z MMD do variant MO od AŽP svévolně převzal i ty negativní prvky svých variant, které měly být odstraněny a zabudoval do nich negativní prvky jiné, včetně zbytečného a komplikujícího tunelu MO na Košince. Tím zcela znehodnotil přínosy varianty dle popisu OS: posun technicky náročných napojení Vysočanské radiály a LS na MO z Balabenky a lokality U Kříže do méně exponovaných míst mezi železniční viadukty a na Košinku, kde lze zároveň vyvinout jejich úspornější napojení. Tímto nepřijatelným způsobem zpracovatel z MMD vnesl do procesu EIA svůj subjektivní názor, který pak uplatnil v odsudku takto vytvořených pseudovariant, lživě označených názvem „varianty OS“. Zpracovatel z firmy MMD kromě toho v dokumentaci bezprostředně souvisejícího záměru – Libeňské spojky na základě své chybné úvahy o výškovém řešení odmítl zpracování návrhu jednoduchého zaústění Prosecké radiály do povrchového úseku MO na Košince dle popisu AŽP a místo toho se jen pokusil na uvedené pseudovarianty slovně naroubovat zcela odlišné řešení varianty Libeňské spojky dle návrhu ZNB. Jak si AŽP dodatečně ověřil, v požadovaných směrových parametrech a s přípustným podélným sklonem, pod zástavbou výhradně raženými tunely a v ostatních úsecích s minimálními zásahy do zástavby lze napojit radiálu trasou AŽP dle předaného popisu nejen na povrchové varianty MO, ale i na tunelovou variantu MO dle OS ZNB.
Firma Satra zpracovala jako technický podklad pro dokumentaci EIA Libeňské spojky jen zcela zmatečný materiál k tunelové variantě MO podle návrhu OS ZNB, který rovnou pojala jako negativní průkaz. Variantu ZNB dopracovala takovým způsobem, aby měla zásadně negativní vlastnosti (územně nepřijatelné dopady včetně rozsáhlých demolic, stavebně neproveditelné prvky, zcela neekonomický způsob výstavby a nepřípustný podélný sklon.

3) Varianta pro MO a LS podle OS ZNB, zobrazená v předaném výkresu s charakteristickým, vzájemně odděleným vedením tunelových trub pro ražený způsob výstavby, se podstatně liší od výkresu firmy Satra se záměrným spojením samostatných trub do společného profilu. Takový profil široký až 48 m by byl stavebně řešitelný jen zcela neekonomickým způsobem v jámě až 36 m hluboké s nepřijatelnými dopady do zástavby na povrchu, jak také firma Satra do technického podkladu pro dokumentaci EIA navrhla.

4) Z uvedených důvodů AŽP (stejně jako OS ZNB) zásadně nesouhlasí s obsahem a způsobem zpracování předložených dokumentací EIA a požaduje jejich doplnění včetně podrobného hodnocení vlivů na životní prostředí pro varianty č. 3 a 4 Městského okruhu ve vazbě na odpovídající úsek Prosecké radiály jako varianty Libeňské spojky ve smyslu původního požadavku a popisu AŽP, uplatněného již ve zjišťovacím řízení a upřesněného v závěru přílohy.

Příloha:
Výčet pochybení a nesrovnalostí ve zpracování návrhu variant č. 3 a 4 MO Pelc Tyrolka – Balabenka a Libeňské spojky se závěrem k jejich dopracování

[ tisk... ]

Související kauza: městský okruh - dálnice uprostřed města


Další aktuality

[ 15. 11. 2010 ]
Ateliér pro životní prostředí otevřel právní poradnu pro obyvatele Prahy 11

[ 16. 09. 2010 ]
16. září 2010 byla spuštěna internetová mapa pražských kauz www.praguewatch.cz

[ 16. 11. 2009 ]
Magistrát zavolal policii na petiční stánek,
Arnika podává žalobu proti omezování demokracie

[ 09. 10. 2009 ]
Stavební firmy zvítězily, mohou stavět na ukradených pozemcích!

[ 29. 09. 2009 ]
Senát vrací do hry vyvlastňovací zákon

[ 10. 09. 2009 ]
Dálnice se budou stavět zcela bez ohledu na práva vlastníků pozemků

[ 08. 09. 2009 ]
Poslanci chtějí znárodňovat!

[ 26. 06. 2009 ]
Politika územního rozvoje ČR - trojský kůň výstavby předražených dálnic

[ 18. 06. 2009 ]
PK

[ 15. 05. 2009 ]
Oprava Karlova mostu: hlavní viníci nepřišli! Vše jede ve starých kolejích!!

[ 30. 04. 2009 ]
Pane primátore, přiznejte svou vinu
na růstu dopravního kolapsu Prahy a napravte ji!

[ 20. 04. 2009 ]
Karlův most - oprava nebo jeho ničení?

[ 22. 09. 2008 ]
Vláda dnes rozhoduje o škrtu občanských práv lidí v sousedství velkých staveb

[ 10. 09. 2008 ]
Falešnou dokumentaci EIA je třeba předělat !

[ 05. 09. 2008 ]
Soud odmítl nárůst provozu aut na Pankráci. V sázce je zdraví obyvatel

[ 02. 09. 2008 ]
Pár poslanců chce škrtnout občanská práva lidí v sousedství velkých staveb

[ 16. 08. 2008 ]
Jak je tomu s povahou usnesení Výboru pro světové dědictví UNESCO

[ 14. 03. 2008 ]
Praha 4 projednala výškové budovy EPOQUE na Pankrácké pláni

[ 13. 03. 2008 ]
Praha 4 ignoruje UNESCO – povolování mrakodrapů pokračuje

[ 20. 02. 2008 ]
Městskému okruhu má padnout za oběť tisíc stromů.
Sdružení tvrdí: řízení je nezákonné.

[ 14. 02. 2008 ]
Nevládní organizace vyzývají primátora Béma:
neničte Letnou

[ 07. 02. 2008 ]
Ivan Dejmal zemřel

[ 04. 09. 2007 ]
Ministerstvo kultury povolilo mrakodrapy v Praze přes odpor UNESCO,
Česku hrozí ostuda

[ 03. 09. 2007 ]
Česká republika nemá politiku územního rozvoje. Vláda zaspala – hrozí škody na krajině.

[ 23. 07. 2007 ]
Od územního plánování po stavební povolení

[ 19. 07. 2007 ]
Neziskové organizace vítají, že vláda odmítla Čunkovy návrhy ohrožující krajinu

[ 17. 07. 2007 ]
nevládní organizace varují před novelou stavebního zákona

[ 26. 06. 2007 ]
pravidla transparentnosti NNO v oblasti dárcovství a sponzorinku

[ 08. 06. 2007 ]
Nevládní organizace navrhují úpravu zákona o ochraně přírody. České republice hrozí sankce EU

[ 10. 05. 2007 ]
Ombudsman požaduje porovnat varianty dálničního spojení Brna a Vídně

[ 27. 04. 2007 ]
Výsledky anket „Ropák 2006“ a „Zelená perla 2006“

[ 26. 04. 2007 ]
Čeští přátelé Tater žádají ochranu národního parku

[ 03. 04. 2007 ]
PODNĚT K ZASTAVENÍ VÝSTAVBY MO BLANKA

[ 27. 03. 2007 ]
VÝSTAVBU MO BLANKA JE TŘEBA ZASTAVIT

[ 21. 03. 2007 ]
petice proti kácení alejí

[ 15. 02. 2007 ]
VÝSTAVBA MO BLANKA ZTRATILA SMYSL

[ 13. 02. 2007 ]
Arnika vydavá nové publikace pro občanská sdružení

[ 07. 02. 2007 ]
Úřední propaganda vystavby městského okruhu

[ 28. 11. 2006 ]
Vnitřní okruh má zásadní chyby — další příprava „MO Blanka“ ztratila smysl

[ 27. 11. 2006 ]
Pražský Magistrát neumí vést úřední desku, riskuje problémy

[ 17. 10. 2006 ]
potrefená husa zakejhala

[ 11. 10. 2006 ]
manuál podávání stížností k orgánům Evropské unie

[ 24. 05. 2006 ]
Bytový dům naproti Národní kulturní památce Vyšehrad je od počátku úřednickým švindlem!

[ 12. 05. 2006 ]
UNESCO odpovědělo, že mrakodrapy na Pankráci jsou opravdu problém

[ 05. 05. 2006 ]
Proti rozhodnutí o umístění stavby „Arkády Pankrác“ byla podána správní žaloba

[ 02. 04. 2006 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, skandál v právním státě!

[ 08. 03. 2006 ]
Magistrát se domnívá, že kvůli takové banalitě jakou je mrakodrap, není EIA zapotřebí

[ 07. 03. 2006 ]
Investor nemůže bránit zahrnutí ekologicky šetrné varianty do procesu EIA

[ 03. 03. 2006 ]
Zachraňte Bělověžský prales

[ 24. 02. 2006 ]
Návrh MÚK Malovanka i Břevnovské radiály je třeba předělat – imise od aut překračují přípustné limity

[ 04. 02. 2006 ]
Správní soud zrušil právní moc a vykonatelnost stavebního povolení na Mimoúrovňovou křižovatku Malovanka

[ 01. 02. 2006 ]
Zákon nesváže úřadům ruce: o špinavých továrnách se bude rozhodovat férově

[ 08. 12. 2005 ]
Na severu Prahy je prioritou Pražský (vnější) okruh a nikoli Městský (vnitřní) okruh Malovanka – Pelc Tyrolka !

[ 16. 11. 2005 ]
Pozvánka na tiskovou konferenci na téma --- Zákon o střetu zájmů

[ 14. 11. 2005 ]
Ateliér pro životní prostředí pomáhá občanským iniciativám již pátým rokem

[ 12. 10. 2005 ]
Blanka neprospěje, ale poškodí Prahu

[ 13. 09. 2005 ]
Informace

[ 24. 05. 2005 ]
Blanka Letné neodlehčí

[ 22. 03. 2005 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka zničí
rezidenční oblasti Prahy 6

[ 02. 12. 2004 ]
Sázava stále v ohrožení

[ 29. 10. 2004 ]
pokračuje snaha poničit Prahu další magistrálou

[ 25. 10. 2004 ]
Martin Pecina, náměstek Ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana, šíří lživé pomluvy o ekologických organizacích.

[ 12. 10. 2004 ]
OBCE UPOZORŇUJÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STŘET ZÁJMŮ A POŽADUJÍ OPRAVU STANOVISKA K DÁLNICI D3

[ 29. 09. 2004 ]
Podivné okolnosti černé stavby Metrostavu v Hodkovičkách

[ 28. 09. 2004 ]
Pryč s průnikem dalších aut do vnitřní Prahy !

[ 27. 08. 2004 ]
Mrázovkou musí skončit výstavba tzv. městského okruhu

[ 26. 08. 2004 ]
tunel Mrázovka - v Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení

[ 06. 08. 2004 ]
Chyby v projektu Nového spojení lze napravit

[ 15. 05. 2004 ]
5 - doprav řešení - JK

[ 28. 04. 2004 ]
d - ode dneška je účinná novela zákona o ochraně přírody a krajiny

[ 26. 04. 2004 ]
e - nejdříve SO a pak možná MO

[ 08. 04. 2004 ]
Ministerstvo odmítlo zvýšení dopravy na Pankráci — mrakodrapy ani obchodní centra zřejmě nevzniknou

[ 16. 03. 2004 ]
f - vývoj v kauze ručičky

[ 18. 02. 2004 ]
g - Úřednice měly prostě smůlu – a k tomu ještě ten Zdeněk Hovorka!

[ 15. 01. 2004 ]
soud dal sdružením zapravdu

[ 09. 12. 2003 ]
h - Městský okruh --- dálnice uprostřed města

[ 01. 12. 2003 ]
Sporné obchodně kulturní centrum EDEN v Praze 10 je stavěno v rozporu se zákonem - úřady pasivně přihlížejí

[ 12. 11. 2003 ]
Plány variant dálnice D3 obsahují nepravdivé údaje

[ 24. 10. 2003 ]
poslanecká podpora korupce --- poslanci se chystají omezit právo veřejnosti podílet se na rozhodování

[ 11. 09. 2003 ]
Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou ?

[ 05. 09. 2003 ]
Senát uspořádal seminář k účasti veřejnosti

[ 25. 07. 2003 ]
vzniknul návrh Vyhlášky o zeleni

[ 23. 05. 2003 ]
Výzva proti rušení odoru územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy

[ 17. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 3.část

[ 13. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 2. část

[ 09. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! (1)

[ 09. 08. 2002 ]
Vrchní soud zrušil právní moc umístění stavby Obchodně kulturního centra EDEN

[ 29. 05. 2002 ]
Stavební povolení "bytového domu Na Dlážděnce" bylo společnosti Skanska vydáno v rozporu se zákonem

[ 15. 05. 2002 ]
Stavební úřad na Praze 4 ode dneška účastníkům řízeníze spisů nic nekopíruje

[ 07. 05. 2002 ]
Magistrát rozhodl, že stavební povolení pro IKEU na Černém mostě je v rozporu ze zákonem

[ 19. 04. 2002 ]
Obec Útušice nechce zdržovat dálniční obchvat Plzně, ale musí bránit zájmy svých občanů

3fingers 2003