Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Tiskové zprávy

Senát uspořádal seminář k účasti veřejnosti

[ 05. 09. 2003 ] [ Tisková zpráva ]

ad seminář v Senátu --- k účasti veřejnosti na rozhodování o dopravních stavbách

Veřejnost naráží při snaze podílet se na rozhodování o dopravních stavbách na nepřekonatelné problémy. Je to nežádoucí stav, neboť dopravní stavby mají velký vliv na kvalitu životního prostředí, života v obci vůbec a dlouhodobě (ne-li navždy) předurčují urbanistickou strukturu, a tím i rozložení a četnost lidských aktivit.

Veřejnost naráží v zásadě na tyto problémy (nejsou seřazeny podle důležitosti):

1) veřejnosti je k připomínkám předkládán prakticky hotový projekt (konečná fáze zpracování), a to jak pro územní řízení, k posuzování EIA nebo také k návrhu územního plánu - ať velký či jen malý požadavek na změnu znamená "vyhození" velkého množství práce, kterou zpracovával tým lidí třeba několik let, ještě více nové práce a získávání hromady nových souhlasů a vyjádření

2) Územní plán svou podrobností fakticky supluje územní rozhodnutí - přílišná podrobnost územního plánu znemožňuje diskutovat o variantách při umísťování dopravních staveb, neboť pro přijetí varianty by se musel měnit územní plán, a to by trvalo dlouho a lidi se dusí už teď... (při přijímání územního plánu a jeho změn se veřejnost nemůže vyjádřit k variantním řešením, viz výše uvedený bod)

3) v případě EIA - také bývá zbytečně podrobně rozpracován posuzovaný projekt, a proto není ve variantách (vypracovat skutečné varianty v dané podrobnosti by bylo velmi drahé), veřejnost nemá sílu vynutit si varianty a státní správa i samospráva se posuzování vyhýbá, často nelegálně (a tím se dostávám k dalšímu bodu)

4) výše uvedené problémy by bylo možno při dobré vůli a vynaložení značné námahy ze strany investorů překonat - avšak úřady či orgány samosprávy je k tomu nepovzbuzují, ba naopak, samy aktivně účasti veřejnosti brání, popřípadě připomínky veřejnosti zcela nezakrytě ignorují:

konkrétní příklad bránění účasti veřejnosti: stavba okruhu centrem Prahy
- jedná se o stavbu, která má technické parametry dálnice, plánovaná intenzita dopravy převyšuje intenzity dopravy na všech dálnicích v republice (s výjimkou D1 těsně na vjezdu do Prahy), avšak všechny úřady, které o tom rozhodovaly (nejprve magistrát o umístění stavby a pak Ministerstvo pro místní rozvoj o odvolání, soud dosud nerozhodnul) prohlašují, že se jedná o "místní komunikaci", která nepodléhá posuzování, na rozdíl od silnic (které jsou většinou mimo zastavěné území obce)
tento postup je - hrubým porušením zákona EIA, neboť obsah pojmu "silnice" nelze při použití zákona EIA vykládat stejně jako podle zákona o pozemních komunikacích

- i kdyby zákon o posuzování používal přesně klasifikaci silnic, jak je provedena v zákoně o pozemních komunikacích, pak uvedený postup je stejně v rozporu se zákonem, neboť zařazení komunikace (tj. stanovení, jestli se jedná o místní komunikace či silnici) provede silniční správní úřad až když je stavba zkolaudována, a proto při jejím projednávání probíhajícím před výstavbou, nelze argumentovat tím, že se jedná o místní komunikaci (toto jen dokazuje, že zákon EIA nepoužívá pojmy zákona o pozemních komunikacích)

konkrétním příkladem nezakryté vůle ignorovat připomínky veřejnosti je stavba (projektování) protipovodňových opatření v době, kdy se začala připravovat změna územního plánu, která by teprve měla stanovit, kde mají protipovodňová opatření být (jinými slovy - nejprve musí být schválena změna územního plánu, a teprve na jeho základě se mají umisťovat protipovodňová opatření) - viz příloha k tomuto textu

5) střet zájmů - hlavní město Praha je jak tím, kdo navrhuje stavbu městského okruhu, tak zároveň tím, kdo o umístění a povolení okruhu rozhoduje (stavební úřad, kterým je magistrát) - zaměstnanci magistrátu se nikdy nebudou vážně zabývat podstatnými připomínkami (například ohledně trasy a kapacity okruhu), neboť za takové zdržování by byli ze svého místa vyhozeni - účast veřejnosti (a to jak širší, tak i vlastníků nemovitostí) je tak zhola formální a zcela neúčinná - tento stav naprosté nerovnosti účastníků před správním úřadem vůbec podkopává důvěru k tvrzení, že Česká republika je právní stát.

Vyřešením uvedených problémů se podstatně zkvalitní možnost veřejnosti zúčastnit se efektivně rozhodování o vlastní budoucnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době připravuje návrh nového stavebního zákona, tento návrh by uvedené problémy ještě prohloubil
- účast veřejnosti připouští až na konci procesů;
- víc rozhodování přenáší mimo správní řízení, a odebírá tak lidem možnost nezávislého přezkumu
- a to vše za koncentrace ještě větší moci v rukou orgánů obce, čímž podporuje bujení korupce a klientelismu.

Listy hlavního města Prahy - srpen 2003
Cena za jistotu? Dvě miliardy! (str. 2)

V plném proudu jsou projekční práce komplexu protipovodňových opatření. Jde o rozsáhlý systém vzájemně provázaných staveb, jehož výstavba bude neobyčejně nákladná: jen pro příští rok, kdy se již práce naplno rozběhnou, bude na tyto účely uvolněno přes devět set milionů korun. Úhrnná částka, včetně stavby hrází a úprav kanalizace, se vyšplhá ke dvěma miliardám. Jak a kdy mají být jednotlivé části Prahy ochráněny protipovodňovými opatřeními?

Třetí etapa Karlín-Libeň je rozdělena na dvě části:
Část Rohanský ostrov-most Barikádníků - na Rohanském ostrově bude vybudována zemní hráz, v prostoru Libeňských přístavů nízké montované zábrany a v ústí Rokytky složité železobetonové konstrukce doplněné pevnými zídkami kombinovanými s mobilním hrazením, které umožní uzavírat Libeňský přístav, který tak může tvořit záchytnou nádrž pro Rokytku a umožní přečerpání jejích vod do Vltavy. Vyrostou zde také čtyři hradidlové komory na kanalizaci a v Povltavské ulici vzniknou vodotěsné kanalizační šachty. Zahájení stavby se předpokládá v říjnu 2003 a dokončení v září 2004.
Čtvrtá etapa obsahuje oblast Holešovice-Stromovka. Bude tu postaven dlouhý úsek mobilního hrazení kombinovaný s novým zábradlím, které bude sloužit jako pevná zídka kolem Holešovického přístavu, osm hradidlových komor na kanalizaci a zahrazení průjezdů pod železniční tratí. Stavba by měla být zahájena v polovině letošního roku a dokončena v prosinci 2004. Šestá etapa - Zbraslav-Radotín je rozdělena do dvou částí, protože pro tuto lokalitu dosud nebyl příslušnými institucemi vyhodnocen průběh hladin ze srpnové povodně.

12.8.2003 10:36:53 - redakce

Listy hlavního města Prahy - srpen 2003
Stavební a projektové práce běží i v horkém létě (str. 7)

Náměstka pražského primátora ing. Jana Bürgermeistera, odpovědného za oblast rozvoje města a za jeho bytovou politiku, jsme uprostřed tropického léta oslovili s neméně žhavými otázkami, souvisejícími s daným "resortem":
K jakým změnám dochází v důsledku loňských povodní v územním plánu Prahy?
Převážně se dotkly území, která byla v době povodní pod hladinou Vltavy. V celém tomto rozsahu Rada hlavního města Prahy zrušila platnost územního plánu a přikročila ke schválení zadání změny. Byl to nezbytný krok k tomu, aby mohla být zhruba do dalšího půlroku schválena samotná změna územního plánu. Všechny potřebné studie, zvláště pro oblast nového Karlína, Libeňského ostrova a Holešovického přístavu jsou ve značné fázi rozpracovanosti a myslím si, že začátkem příštího roku už budeme mít v rozvoji těchto území zcela jasno. Před námi je ještě jeden důležitý krok: stanovení aktivní záplavové zóny, tedy území, kde vládne řeka, tedy území biokoridoru a zeleně, ale rozhodně ne místo souvislé výstavby s výjimkou staveb vodohospodářských a lehkých staveb pro sport a volný čas.

12.8.2003 10:30:28 - redakce

TYTO ČLÁNKY, OBSAŽENE V JEDNOM ČASOPISU OBSAHUJÍ EVIDENTNÍ ROZPOR
- jak může město zahajovat územní řízení na protipovodňovou ochranu bez znalosti aktivní zóny záplavového území a když zde není územní plán, který by vymezil, které území bude chráněné a které nikoli
- přitom postavením protipovodňových opatření dojde k fixaci řešení změny územního plánu a možnost veřejnosti se vyjádřit k této změně územního plánu tak fakticky mizí - nebude se totiž k čemu vyjadřovat. Změna územního plánu je tak předurčena tímto nemravným postupem rady HMP, která o své libovůli a bez zákonného procesu (a jakékoli diskuse s veřejností) určuje podobu územního plánu.

[ tisk... ]

Související kauza: toto se nedotýká žádné naší kauzy


Další tiskové zprávy

[ 15. 11. 2010 ]
Ateliér pro životní prostředí otevřel právní poradnu pro obyvatele Prahy 11

[ 16. 09. 2010 ]
16. září 2010 byla spuštěna internetová mapa pražských kauz www.praguewatch.cz

[ 16. 11. 2009 ]
Magistrát zavolal policii na petiční stánek,
Arnika podává žalobu proti omezování demokracie

[ 09. 10. 2009 ]
Stavební firmy zvítězily, mohou stavět na ukradených pozemcích!

[ 08. 09. 2009 ]
Poslanci chtějí znárodňovat!

[ 15. 05. 2009 ]
Oprava Karlova mostu: hlavní viníci nepřišli! Vše jede ve starých kolejích!!

[ 22. 09. 2008 ]
Vláda dnes rozhoduje o škrtu občanských práv lidí v sousedství velkých staveb

[ 10. 09. 2008 ]
Falešnou dokumentaci EIA je třeba předělat !

[ 05. 09. 2008 ]
Soud odmítl nárůst provozu aut na Pankráci. V sázce je zdraví obyvatel

[ 02. 09. 2008 ]
Pár poslanců chce škrtnout občanská práva lidí v sousedství velkých staveb

[ 14. 03. 2008 ]
Praha 4 projednala výškové budovy EPOQUE na Pankrácké pláni

[ 20. 02. 2008 ]
Městskému okruhu má padnout za oběť tisíc stromů.
Sdružení tvrdí: řízení je nezákonné.

[ 14. 02. 2008 ]
Nevládní organizace vyzývají primátora Béma:
neničte Letnou

[ 04. 09. 2007 ]
Ministerstvo kultury povolilo mrakodrapy v Praze přes odpor UNESCO,
Česku hrozí ostuda

[ 03. 09. 2007 ]
Česká republika nemá politiku územního rozvoje. Vláda zaspala – hrozí škody na krajině.

[ 19. 07. 2007 ]
Neziskové organizace vítají, že vláda odmítla Čunkovy návrhy ohrožující krajinu

[ 17. 07. 2007 ]
nevládní organizace varují před novelou stavebního zákona

[ 28. 11. 2006 ]
Vnitřní okruh má zásadní chyby — další příprava „MO Blanka“ ztratila smysl

[ 27. 11. 2006 ]
Pražský Magistrát neumí vést úřední desku, riskuje problémy

[ 17. 10. 2006 ]
potrefená husa zakejhala

[ 24. 05. 2006 ]
Bytový dům naproti Národní kulturní památce Vyšehrad je od počátku úřednickým švindlem!

[ 12. 05. 2006 ]
UNESCO odpovědělo, že mrakodrapy na Pankráci jsou opravdu problém

[ 05. 05. 2006 ]
Proti rozhodnutí o umístění stavby „Arkády Pankrác“ byla podána správní žaloba

[ 02. 04. 2006 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, skandál v právním státě!

[ 08. 03. 2006 ]
Magistrát se domnívá, že kvůli takové banalitě jakou je mrakodrap, není EIA zapotřebí

[ 01. 02. 2006 ]
Zákon nesváže úřadům ruce: o špinavých továrnách se bude rozhodovat férově

[ 08. 12. 2005 ]
Na severu Prahy je prioritou Pražský (vnější) okruh a nikoli Městský (vnitřní) okruh Malovanka – Pelc Tyrolka !

[ 14. 11. 2005 ]
Ateliér pro životní prostředí pomáhá občanským iniciativám již pátým rokem

[ 22. 03. 2005 ]
Mimoúrovňová křižovatka Malovanka zničí
rezidenční oblasti Prahy 6

[ 25. 10. 2004 ]
Martin Pecina, náměstek Ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana, šíří lživé pomluvy o ekologických organizacích.

[ 12. 10. 2004 ]
OBCE UPOZORŇUJÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STŘET ZÁJMŮ A POŽADUJÍ OPRAVU STANOVISKA K DÁLNICI D3

[ 29. 09. 2004 ]
Podivné okolnosti černé stavby Metrostavu v Hodkovičkách

[ 27. 08. 2004 ]
Mrázovkou musí skončit výstavba tzv. městského okruhu

[ 26. 08. 2004 ]
tunel Mrázovka - v Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení

[ 06. 08. 2004 ]
Chyby v projektu Nového spojení lze napravit

[ 26. 04. 2004 ]
e - nejdříve SO a pak možná MO

[ 08. 04. 2004 ]
Ministerstvo odmítlo zvýšení dopravy na Pankráci — mrakodrapy ani obchodní centra zřejmě nevzniknou

[ 15. 01. 2004 ]
soud dal sdružením zapravdu

[ 09. 12. 2003 ]
h - Městský okruh --- dálnice uprostřed města

[ 01. 12. 2003 ]
Sporné obchodně kulturní centrum EDEN v Praze 10 je stavěno v rozporu se zákonem - úřady pasivně přihlížejí

[ 12. 11. 2003 ]
Plány variant dálnice D3 obsahují nepravdivé údaje

[ 24. 10. 2003 ]
poslanecká podpora korupce --- poslanci se chystají omezit právo veřejnosti podílet se na rozhodování

[ 11. 09. 2003 ]
Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou ?

[ 05. 09. 2003 ]
Senát uspořádal seminář k účasti veřejnosti

[ 23. 05. 2003 ]
Výzva proti rušení odoru územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy

[ 17. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 3.část

[ 13. 11. 2002 ]
Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy ! 2. část

[ 09. 08. 2002 ]
Vrchní soud zrušil právní moc umístění stavby Obchodně kulturního centra EDEN

[ 29. 05. 2002 ]
Stavební povolení "bytového domu Na Dlážděnce" bylo společnosti Skanska vydáno v rozporu se zákonem

[ 07. 05. 2002 ]
Magistrát rozhodl, že stavební povolení pro IKEU na Černém mostě je v rozporu ze zákonem

3fingers 2003