Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Kauzy

výběr dle kritérií:
území:
      chráněný zájem:
     
      navrhovatel:
     

Operační program Doprava

týká se území:
chráněný zájem:
navrhovatel:
datum zahájení kampaně: 01. 01. 2006


24. 10. 2006 - zpráva rozeslaná Ing. Janou Svobodovou

Finanční prostředky v dopravě z evropských fondů na léta 2007 - 2013

Ministerstvo dopravy v současné době dokončuje přípravu dokumentu, na jehož základě budou rozdělovány finance ze strukturálních fondů EU v oblasti dopravy v letech 2007 – 2013. Finance pro operační program Doprava budou čerpány z Fondu Soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program Doprava si klade za cíl zlepšení dostupnosti dopravou, finanční podpora bude rozděleny mezi projekty železniční, vnitrozemské vodní, multimodální, městské dopravy (v podobě pražského metra) a silniční dopravy (u silnic v majetku státu).

Souběžně s přípravou Operačního programu Doprava probíhá jeho posouzení vlivů na životní prostředí. V rámci tohoto procesu se bude dne 30. října od 14.00 hod. konat v budově Ministerstva dopravy veřejné projednání, jehož cílem je projednat s veřejností operační program včetně posouzení vlivů na životní prostředí.

Pozvánka na veřejné projednání a aktuální návrh operačního programu Doprava jsou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva dopravy www.mdcr.cz (→ Evropská unie → Fondy EU → Příprava na programovací období 2007-2013) a dále návrh Operačního programu Doprava je včetně dokumentace posouzení vlivů na životní prostředí zveřejněn v informačním systému SEA na www.ceu.cz/EIA/SEA.

V současné době probíhá připomínkování programu Evropskou komisí. Program bude předložen Vládě ke schválení po ukončení procesu posouzení vlivů na životní prostředí.


10. 10. 2006

MŽP sděluje, že OP Doprava na léta 2007-13 a vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví zpracované dle zákona o SEA (atd.) byly dne 10. 10. 2006 zveřejněny v informačním systému SEA, kód koncepce MZP026K, viz: (www.ceu.cz/EIA/SEA) Každý může zaslat písemné vyjádření k návrhu koncepce a zejména k vyhodnocení vlivů této koncepce na ŽP a veřejné zdraví nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění, tj. do pátku 10. listopadu 2006.
Veřejné projednání návrhu koncepce nemůže být konáno dříve než po uplynutí 30 dnů ode dne předložení návrhu koncepce včetně SEA vyhodnocení příslušnému úřadu, tj. po 29.10.2006. Bližší informace o místě a času konání veřejného projednání budou uvedeny v informačním systému SEA (www.ceu.cz/EIA/SEA).


[ tisk... ]Benešovsko
  - územní plánování
      - územní plán velkého územního celku okresu Benešov

celá Česká republika
  - (ne)zákonná veřejná správa
      - ! omezování účasti veřejnosti na rozhodování
  - doprava
      - ! Operační program Doprava
  - nespecifikováno
      - snaha vyvlastňovat namísto jednání

celá Praha
  - doprava
      - ! městský okruh - dálnice uprostřed města
      - MÚK Malovanka
  - nespecifikováno
      - ! PragueWatch
  - památková péče
      - ! Karlův most - oprava nebo jeho ničení?
  - územní plánování
      - ! územní plánování v Hlavním městě Praze

Karlín
  - voda - záplavová území
      - River city Prague

nespecifikováno
  - doprava
      - Skanska
  - nespecifikováno
      - ! odpírání informací úřady
      - toto se nedotýká žádné naší kauzy

Podolí
  - (ne)zákonná veřejná správa
      - ! Dva bytové domy v ulici Pod Vyšehradem

Praha_4
  - (ne)zákonná veřejná správa
      - ! Bytový dům Hodkovičky
  - nespecifikováno
      - zástavba Pankrácké pláně

Prosek
  - chráněné území - geologická památka
      - ! Prosecké skály

Vršovice
  - doprava --> ovzduší
      - ! OKC EDEN

3fingers 2003