Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Zákony

stránka se zákony...

zde si m?žete stáhnout n?které zákony a jiné právní p?edpisy, také zde jou odkazy na stránky, kde naleznete více zákon?:

- sbírku zákon? a sbírku mezinárodních smluv má na svých stránkách ministerstvo vnitra, je však ve formátu pdf

- dále jsou zákony na stránkách portálu ve?ejné správy, kde je lze vyhledávat v aktuálním zn?ní
a lze si je stáhnout jako textový soubor

- rozhodnutí Ústavního soudu

- P?ístup k právu Evropské unie
- Judicial decisions on Environment


Zákony neplatí jednou pro vždy --- vždy se najde n?kdo, kdo je chce zm?nit, my tyto zm?ny sledujeme a snažíme se, aby nebyly k horšímu... více v ?ásti legislativaAarhuská úmluva - odkaz na stránky ministerstva vnitra, kde je ke stažení ve formátu pdf - 1,9 MB,
ve Sbírce mezinárodních smluv byla úmluva vyhlášena 29. 10. 2004 pod ?. 124/2004 Sb.m.s.

zákon o právu na informace o životním prost?edí (zn?ní platné ke kv?tnu 2005)
z_98-123.txt --- velikost 28 kB

zákon o svobodném p?ístupu k informacím (zn?ní platné k 1. 3. 2001)
z_99-106.rtf --- velikost 102 kB

metodický pokyn vlády ke sjednocení postupu... podle zákona ?. 106/1999 Sb., o svobodném p?ístupu k informacím (zn?ní platné k 6. 3. 2003)
mp_vlada_99-106.rtf --- velikost 109 kB

zákon o ochran? p?írody a krajiny (zn?ní platné k 28. 4. 2004)
z_92-114.txt --- velikost 198 kB

zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druh? voln? žijících živo?ich? a plan? rostoucích rostlin a dalších opat?eních k ochran? t?chto druh? --- (CITES) (zn?ní platné k 22. 4. 2003)
z_97-016.rtf --- velikost 80 kB

zákon o myslivosti (zn?ní platné k 11. 12. 2003)
z_01-449.txt --- velikost 129 kB

vodní zákon (zn?ní platné k 5. 12. 2002)
z_01-254.rtf --- velikost 406 kB

zákon o ochran? ovzduší (zn?ní platné k 22. 8. 2002)
z_02-086.rtf --- velikost 313 kB

stavební zákon (zn?ní platné k 22. 7. 2002)
z_76-050.rtf --- velikost 634 kB

nový správní ?ád - ?. 500/2004 Sb. - ú?inný 1. ledna 2006, (zn?ní platné k 28. 2. 2006)
z_04-500.rtf --- velikost ... kB

správní ?ád - ?. 71/1967 Sb. - ú?inný pro ?ízení zahájená do konce roku 2005, (zn?ní platné k 16. 1. 2003)
z_67-071.rtf --- velikost 109 kB

zákon ?. 100/2001 Sb. o posuzování vliv? na životní prost?edí (zn?ní platné k 29. 6. 2004)
z_01-100.txt --- velikost 137 kB

zákon ?. 244/1992 Sb. o posuzování vliv? rozvojových koncepcí a program? na životní prost?edí (zn?ní platné k 1. 2. 2003)- s ú?iností od 1. kv?tna 2004 byl tento zákon zrušen zákonem ?. 93/2004 Sb. - rozsáhlou novelou zákona ?. 100/2001 Sb.
z_92-244_koncepce.rtf --- velikost 30 kB

3fingers 2003