Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Poradna

Otázka: je možno změnit vydané stanovisko EIA?
Odpověď:

Ano, za splnění určitých podmínek je možné změnit vydané stanovisko EIA

Ustanovení § 23 odstavce 8 zákona č. 100/2001 Sb. výslovně vylučuje použití správního řádu pro proces EIA. Při posuzování vlivu stavby, činnosti a technologie na životní prostředí podle tohoto zákona (stejně tak to bylo i podle § 23 zákona č. 244/1992 Sb.) bude proto možno ze správního řádu aplikovat pouze ustanovení o základních zásadách správního řízení (zde zejména zásadu materiální pravdy), a to na základě § 3 odstavce 5 správního řádu: "Ustanoven o základních pravidlech řízení (odstavec 1 a 4) se přiměřeně použijí též při vydáván osvědčení, posudků, vyjádření, doporučen a jiných podobných opatření. Toto ustanoven se vztahuje na postupy veden mimo správní řízení, v nich orgán státní správy vyslovuje určitý názor ve věci, v níž je příslušný rozhodnout jiný orgán. Jedním z těchto postupů je i posuzování vlivů na životní prostředí, které je zakončeno vydáním stanoviska.

Jednou ze základních zásad správního řízení je zásada (princip) materiální pravdy, podle níž musí rozhodnutí správních orgánů vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci (§ 3 odstavec 4 správního řádu). Tomuto principu by však neodpovídalo stanovisko založené na skutečnostech, které byly později odhaleny jako nepravdivé či stanovisko, jehož vydání předcházelo procesní pochybení.

Ke stejným závěrům došla i legislativní komise ministra životního prostředí na svém jednání dne 31. 3. 1999. (zde je nutno zdůraznit, že tento její závěr týkající se zákona č. 224/1992 Sb. je stejně platný i pro zákon č. 100/2001 Sb. neboť vzah nového zákona ke správnímu řádu je zcela totožný). Komise vyšla z faktu, že stanovisko podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb. nemá povahu správního rozhodnutí a proto dříve vydané stanovisko není třeba zvláštním postupem rušit. Podle závěru komise lze nahradit stanovisko již vydané, pokud
a)   došlo k procesnímu, popřípadě věcnému pochybení, které mohlo mít vliv na vydané stanovisko, anebo
b)   objevily se nové skutečnosti, popřípadě jiné stejně závažné okolnosti, které tento postup odůvodňují.

Vydáním nového stanoviska se automaticky nahrazuje stanovisko předešle vydané v téže věci. Protože stanovisko podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb. je podkladem pro následné správní řízení, je logické, že nové stanovisko v téže věci, které nahradilo (zrušilo, změnilo) stanovisko předchozí, musí být vydáno do doby, než je v navazujícím řízení vydáno příslušné povolující rozhodnutí.

Výše uvedený text vychází ze stanoviska Ministerstva životního prostředí. K procesu posuzování viz též náš separát 7.1.

[ tisk... ]

3fingers 2003