Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Poradna

Otázka: Soused kupuje stará auta, skladuje je na zahradě, tam je i spravuje a pak prodává. Z těch aut vytéká olej a jiné kapaliny, sice pod auta podkládá vaničky, aby to jímal, ale ne vše zachytí. Máme vodu ze studny na vlastní zahradě a obáváme se, že může být kvůli tomu kontaminovaná. Kdo s tím může něco dělat?
Odpověď: Proti takové tomu se lze bránit za pomoci několika různých zákonů:

1) předně je nutno uvést Občanský zákoník, který ve svém § 127 odstavci 1. stanoví (tiskacím písmem jsem vepsal poznámku), že “Vlastník věci (tedy i vlastník pozemku, neboť pozemek je věcí) se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. (následuje příkladmá konkretizace) Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečná opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou obtěžovat sousedy hlukem, prachem popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.” tolik tedy citace.

Jak uplatnit tato práva?
Rozhodnout, jestli se jedná o přiměřenou či nepřiměřenou míru obtěžování může stanovit jedině soud (§ 4 občanského zákoníku). Tedy ten, kdo se cítí být obtěžován, může podat žalobu a v ní musí navrhnout důkazy prokazující svá tvrzení.
Určitou ochranu také poskytuje “příslušný orgán státní správy”, tím je pověřený obecní úřad; u tohoto úřadu se každý může domáhat ochrany proti “zřejmému zásahu do pokojného stavu”. Takovým “zřejmým zásahem” může být, že najednou pálit ohně na své zahradě a tím zahalovat sousedy do kouře, nebo přehradí strouhu, která sousedovi napouští jezírko pro kačeny anebo například to, že na zahradu přiveze mnoho aut, z kterých vytéká olej. Pověřený obecní úřad v takovém případě jedná na návrh toho, kdo se cítí být poškozován na svých právech, zjistí-li v řízení (toto je vedeno podle správního řádu) úřad, že skutečně došlo k zásahu do pokojného stavu (tj. původní stav je změně do stavu jiného), může tomu, kdo zásah způsobil (tj. rušiteli)
— zakázat aby dále zasahoval do pokojného stavu (např. nařídí mu, aby přestal bránit vodě ve strouze protéct na sousední pozemek, nebo zakázat pálit dýmivé ohně); anebo
— uložit rušiteli povinnost odstranit “závadný stav” (tj. uloží povinnost odvézt auta ze zahrady na plochu určenou k jejich uskladnění). samozřejmě lze v jednom případě uložit obě povinnosti (uložit povinnost odvézt již na zahradě stojící auta a zároveň zakázat přivážet další jiná).

2) Vodní zákon (č. 254/2001 Sb.)

§ 39 — závadné látky § 42 (1) (5) — opatření k nápravě § 104 (2) — ČIŽP není vodoprávním úřadem § 106 — zbytková působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností (tj. nařízení opatření k nápravě?) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba — ukládá ČIŽP anebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností § 116 (1) c) — pokuta za … nedovolené nakládání se závadnými látkami… — § 119 § 116 (1) e) — pokuta za porušení jiné povinnosti stanovené tímto zákonem nebo povinnosti podle něj uložené (tj. nesplnění uloženého opatření k nápravě) — § 122 § 123 opakované porušení povinnosti (zvýšení sazby) — podle těchto ustanovení bude postižena i fyzická osoba, která je poruší při výkonu i nepovolené podnikatelské činnosti! Podstatný je faktický charakter činnosti (provozována soustavně za účelem dosažení zisku) a ne její legálnost (má či nemá živnostenské oprávnění)

=> přestupkový zákon č. 200/1990 Sb. !!! — týká se fyzických osob (ale ne při podnikatelské činnosti)!!! § 34 “Přestupky na úseku vodního hospodářství” odstavec 1 písmeno c) … nedovolené nakládání se závadnými látkami… odstavec 1 písmeno e) pokuta za porušení jiné povinnosti stanovené tímto zákonem nebo povinnosti podle něj uložené (tj. nesplnění uloženého opatření k nápravě) Za tyto přestupky lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Ukládá je Česká inspekce životního prostředí nebo okresní úřad (kdo místo něj?)

3) stavební zákon

4) živnostenský zákon

[ tisk... ]

3fingers 2003