Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Legislativa

účast veřejnosti --- téma procházející skrze celý právní řád

Účast veřejnosti na rozhodování je podstanout součástí demokratické společnosti.
Veřejná kontrola je totiž významným prvkem bránícím korupci a klientelismu. Samozřejmě, účast veřejnosti, dává lidem možnost projevit svůj názor na řešení veřejných věcí (do veřejného prostoru se projevují i rozhodnutí o "soukromých věcech", třeba stavební povolení) --- neradi bychom rozsuzovali, která z těchto dvou rolí - prosazování vlastních názorů či kontrola moci - je na účasti veřejnosti důležitější.

Dne 5. září 2003 uspořádal Senát seminář týkající se účasti veřejnosti na rozhodování o infrastrukturních stavbách --- blíže k tomu viz naše stanovisko.
Na konci října 2003 byly ve sněmovně předloženy (ne poprvé) pozměňovací návrhy omezující právo veřejnosti na účast v rozhodování. Jedná se o tyto návrhy:

1) návrhy přímo rušící anebo podstatně omezující právo veřejnosti na účast v řízeních:

- návrh poslance Jaroslava Skopala z ČSSD na vypuštění § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, který účast občanských sdružení umožňuje;

- autor druhého návrhu, poslanec Tom Zajíček z ODS, chce dosáhnout toho, aby se občanská sdružení mohla účastnit jen územních řízení;

- poslanci Jaroslav Pešán z ODS a Marián Bielesz z US-DEU při projednávání zákona o geneticky modifikovaných organismech předložili pozměňovací návrh, který vylučuje veřejnost z řízení podle tohoto zákona;

      Sněmovna 4.11.2003 při projednávání novely zákona ochraně přirody a krajiny (tisk 132) zamítla hlasováním návrhy Jaroslava Skopala a Toma Zajíčka a místo nich podpořila návrh poslance Františka Pelce z US/DEU, kterým bylo pozměněno znění § 70 odstavce 2 zákona. Podařilo se tak (z části) uchránit účast veřejniosti na rozhodování o záměrech ovlivňujících přírodu. Novelu jako celek (implementující směrnici EU o územích NATURA 2000Ú však sněmovna o jeden hlas zamítla. Libor Ambrozek, ministr životního prostředí k tomu vydal prohlášení (6,8 kB).
      Další informace k systému NATURA naleznete na stránkách sdružení Arnika.

2) návrhy omezující platnost zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny při posuzování určitých záměrů a vylučující tak možnost veřejnosti se k danému záměru vyjádřit (nevedeli se řízení vůbec, nemá se veřejnost čeho účastnit:

- pozměňovací návrh poslance Karla Sehoře z ODS k § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny, podle kterého by stavby označené v územním plánu jako veřejně prospěšné automaticky dostaly výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny
- nesmyslnost tohoto návrhu je zcela evidentní - označení "veřejné prospěšnosti" je čistě politické rozhodnutí zastupitelstva obce (často poplatné podnikatelskému záměru sponzora vládnoucí strany) a vůbec nemusí zohledňovat životní prostředí natož posuzovat, že nějaký jiný veřejný zájem je nadřazen veřejnému zájmu ochrany přírody

- usnesení zemědělského výboru k novele zákona o vodách (bod 11 a 20) doporučuje vyjmout údržbu břehových porostů a koryt vodních toků a činnosti vykonávané v rámci odstraňování povodňových škod z působnosti zákona o ochraně přírody a krajiny, přitom
- jako činnost označované „údržba břehů a koryt“ patří těžba štěrku, kácení stromů, opravy a rekonstrukce vodních staveb - pod pojmem "činnosti vykonávané v rámci odstraňování povodňových škod" se snadno schová stavba zcela nové hráze, vybetonování dosud přírodního koryta řeky a podobně (viz též stránky sdružení Ochrana vod)
– jak je ukázáno, jedná se o činnosti s významným dopadem na přírodu. Na všechny tyto činnosti by se v případě schválení návrhu nevztahovala pravidla ochrany ohrožených druhů, vzácných biotopů nebo zeleně...

- pozměňovací návrh poslance Jaromíra Schlinga z ČSSD k § 3 zákona o vnitrozemské plavbě, podle kterého by se měla u vodních kanálů mezinárodního významu úplně zrušit platnost pravidel ochrany přírody platných v národních parcích, rezervacích a chráněných krajinných oblastech

Není důležitá jen účast ve správních řízeních - velký význam má i řádné posuzování vlivů na životní prostředí (EIA):

- Milan Urban z ČSSD na poslední chvíli ve vládě prosadil návrh odebrat ministerstvu životního prostředí kompetence v zákoně o EIA - posuzování návrhů vládních koncepcí připravovaných ministerstvy by si posuzovala sama předkládající ministrestva - například státní surovinové politiky, plánu rozvoje turistiky či programu výstavby letišť, o (ne)kvalitě a (ne)stranosti takového posuzování nelze pochybovat - zajisté by docházelo ke zcela formálnímu vyřizování připomínek veřejnosti k předloženému návrhu

Další informace naleznete ve vyjádření sdružení Arnika a Hnutí Duha. Uvedené návrhy přímo podporují korupci.
Nesouhlasíte-li s omezováním práv veřejnosti, přidejte se k protestu!

text

Seznam zákonů

horní předpisy
nový občanský zákoník
památková peče
účast veřejnosti --- téma procházející skrze celý právní řád

3fingers 2003