Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Rozbory

výběr dle kritérií:

právní předpis:
      oblast úpravy:

forma informování o zahajovaných řízeních (§ 70) správními orgány - doručování infomce písemně přímo sdružení

týká se právního předpisu:
předmět úpravy:

shrnutí rozboru:
Doručení veřejnou vyhláškou (tj. na úřední desce) je sice možné, ale jen v zákonem určených případech (§ 26 správního řádu, § 83 zákona o ochraně přírody a krajiny) — ani jeden z uvedených případů neumožňuje doručovat informaci podle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny veřejnou vyhláškou na úřední desce — tedy úřad musí doručit písemně přímo sdružení.

rozbor:
Zákon č.  114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve svém § 70 odstavci 2 stanoví, že občanská sdružení (splňující určité podmínky) mají právo „aby byla předem informována o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních (při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny; k tomu viz separát 2.4) — z tohoto práva sdružení vyplývá povinnost úřadu aktivně informace poskytovat, tedy informaci sdružení doručit. Příslušný správní orgán nemůže pasivně vyčkávat, jestli se sdružení samo bude průběžně dotazovat, jestli nebylo zahájeno nějaké řízení. V případě, že by byl správní orgán nečinný a sám aktivně sdružení neinformoval, jedná se o závažné pochybení způsobující nezákonnost výsledného rozhodnutí — v separátu 2.2 . naleznete návod, jak se v takovém případě bránit.

Jelikož na poskytnutí informace o zahájeném řízení může informované sdružení reagovat svým sdělením (o tom, že je účastníkem), je toto doručování informace o zahájeném řízení procesním úkonem, který vykonává správní orgán v předmětném řízení. Z tohoto důvodu se i na informování o zahájeném řízení vztahují ustanovení správního řádu upravující doručování (§ 24 — § 26)

Správní řád je obecná norma upravující postup správních orgánů, v případě, že speciální zákon upravuje část procesu odchylně, postupuje správní orgán podle této speciální úpravy. Ustanovení § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny (zakládající povinnost správního orgánu informovat) výslovně nestanoví formu doručování o zahájeném řízení a ani ustanovení § 83 tak nečiní (v jeho odstavci 1 je jen stanovena povinnost doručovat veřejnou vyhláškou v řízeních jejichž výsledek může ovlivnit přírodní poměry v územních obvodech několika obcí). Zákon o ochraně přírody a krajiny neobsahuje speciální ustanovení, které by odchylně od správního řádu upravovalo doručování informace o zahájeném řízení — tedy doručování informace o zahájeném řízení sdružení je upraveno plně a pouze ustanoveními správního řádu.

Ustanovení § 24 a §  25 upravují doručování do „vlastních rukou“ (fyzickým i právnickým osobám); ustanovení § 26 upravuje doručování veřejnou vyhláškou. Doručovat veřejnou vyhláškou lze jen v zákonem určených případech (jedná se totiž o kogentní ustanovení — správní orgán se od něj nemůže odchýlit), jsou to tyto:
— pokud mu účastník řízení není znám (tj. všem „neznámým“ účastníkům);
— pokud mu není známo místo pobytu účastníka řízení (přitom se musí pokus zjistit jeho adresu!);
— stanoví-li tak zvláštní předpis (činí tak například stavební zákon v ustanoveních § 35 odstavci 4 a §  61 odstavci 4 — v obou případech v řízeních s velkým počtem účastníků);
          Jestliže tedy sdružení ve své žádosti o informování o zahajovaných řízeních uvede svou aktuální adresu, na kterou mu lze doručovat, padají první dva případy, kdy lze doručit veřejnou vyhláškou. A protože ani speciální zákon (zde zákon o ochraně přírody a krajiny) neumožňuje, aby tato informace podle § 70 o zahájeném řízení (či zamýšleném zásahu) byla doručena veřejnou vyhláškou, musí správní orgán informovat sdružení o zahájeném řízení (§ 70) tak, že tuto informaci mu doručí do vlastních rukou — písemně přímo na adresu sdružení.

V Podolí 15. února 2004
Mgr. Pavel Černohous

[ tisk... ]informace - zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  - "kolize" s jiným předpisem
      - přístup k informacím nesmí být omezen s odkazem na § 133 starého stavebního zákona

informace - zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
  - kopírování (ze spisu, poskytování informací)
      - právo požadovat informaci formou kopie dokumentů
  - přístup k informacím
      - k právu na kopie zápisů jednání obecních zastupitelstev a rad

Památková péče

správní řád (71/1967 Sb.)
  - správní řízení
      - podjatost všech pracovníků úřadu obce (kraje)

stavební zákon - nový - č. 183/2006 Sb.
  - územní plán
      - brožura k územnímu plánování, umísťování a povolovaní staveb

stavební zákon - starý - č. 50/1976 Sb.
  - dokumentace stavby
      - použití § 104
  - odstranění stavby
      - účast občanských sdružení v řízeních o odstranění staveb
  - přístup k informacím
      - § 133 starého stavebního zákona nesmí omezit přístup k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb.
  - územní plán
      - posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí

vodní zákon (254/2001 Sb.)
  - územní plán
      - pojem "záplavové území" podle vodního zákona a jeho vztah k územnímu plánování

zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

zákon č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí
  - procesní otázky, počítání času
      - K délce platnosti stanovisek EIA vydaných podle zákona č. 244/1992 Sb.

zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)
  - účast veřejnosti na rozhodování
      - forma informování o zahajovaných řízeních (§ 70) správními orgány - doručování infomce písemně přímo sdružení
      - §70 žádost o infornování o zahajovaných řízeních --- s "roční platností" --- po novele zákonem č. 218/2004 Sb.

3fingers 2003