Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Rozbory

výběr dle kritérií:

právní předpis:
      oblast úpravy:

§70 žádost o infornování o zahajovaných řízeních --- s "roční platností" --- po novele zákonem č. 218/2004 Sb.

týká se právního předpisu:
předmět úpravy:

K novelizaci § 70 zákona č. 114/1992 Sb. (účast občanských sdružení ve správních řízeních) zákonem č. 218/2004 Sb.

stručně o dopadech “Pelcovy” novely z dubna 2004 a co s tím dělat

viz též separát č. 2.4

Novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny obsahuje mimo mnoha jiných změn také novelu § 70, který stanoví podmínky účasti občanských sdružení ve správních řízeních. Jde o onu již nyní populární “Pelcovu” novelu, jež může mít v poněkud pokleslém prostředí výkonu veřejné správy v této zemi velmi podstatné destruktivní následky. O co tedy jde a jaké vykutálenosti lze v praxi očekávat?

Jak je zákon změněn?

V klíčovém § 70 odstavec 2 zní:
“(2) Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen “občanské sdružení”) je oprávněno, pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze jí podávat opakovaně. Musí být věcně a místně specifikována.”.

Novela nabyla účinnosti dne 28.4. 2004 a podle výkladu MŽP veškeré starší a dosud neobnovené žádosti o informování o zahajovaných řízeních (tj. pokud jste je již po dubnu 2004 neobnovili) platí jeden rok od účinnosti novely.

Proto je nutno v takovém případě všude rozeslat nové žádosti a evidovat, kdy byly rozeslány, aby byly po dalším roce opět obnoveny. Doposavad byly podávány na dobu neurčitou, tedy jednou pro vždy (do odvolání).

Lze doporučit pečlivou evidenci veškerých odeslaných žádostí a jejich obnovení vždy týden – dva před uplynutím roční lhůty.

Jak by mohl vypadat vzor žádosti?
Žádost o informování o zahajovaných řízeních a zamýšlených zásazích bude muset být odpovídajícím způsobem konkrétní. Zde je upravený vzor úplně žádosti z našeho separátu 2.4, vydaného v srpnu 2002:


D O P O R U Č N Ě
Městský úřad v Bojanech
odbor výstavby
Velké náměstí 10
456 01 Bojany

Věc: Ž á d o s t o informování o zahajovaných řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Ve smyslu § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění podáváme tímto žádost o informování o zahajovaných řízeních a zamýšlených zásazích na další rok. Žádáme, abychom byli i nadále předem informováni o zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které spadají do níže uvedené specifikace.

Věcná specifikace žádosti:
1) stavby a jiné zásahy nebo činnosti, která mohou přímo i nepřímo ovlivnit přírodní rezervaci “Černý vrch”,
2) výstavba a úpravy místních komunikací a komunikací II. a III. třídy,
3) výstavba zařízení k využívání a odstraňování odpadů.

Místní specifikace žádosti:
územní obvod obce Bojany, tj. katastrální území Bojany, Nová Ves, Kotěhůlky a Kocanda.

S pozdravem
V Bojanech dne 15.4. 2005

Mgr. Jan Novotný
předseda sdružení “Přátelé Země”
Úzká 20, 456 01 Bojany


P o z n á m k y :

--- při obnovení žádosti je účelné prověřit věcnou i místní specifikaci a podle dosavadních zkušeností ji případně aktualizovat.
Rozsah požadovaných informací je velmi účelné vymezit poněkud šířeji, než je náš bezprostřední zájem, aby se nestalo, že nám z důvodu příliš úzce vymezené žádosti nějaký podstatný zásah uteče. je lépe být informování o více řízeních. Do těch, jež nás nebudou zajímat, netřeba vstupovat.
V případech, kdy bude mít úřad pochybnosti o rozsahu žádosti, je povinen vyzvat k další specifikaci. Správně by úřad neměl zůstat nečinný a přitom žádost jako (podle něj) vadnou ignorovat.

--- pokud již mělo občanské sdružení podánu žádost podle dosavadní právní úpravy, nebude třeba přikládat stanovy a doklad o volbě předsedy či jiného statutárního orgánu (který jedná za sdružení navenek), na druhou stranu správní orgány mohou zdržovat akceptaci žádosti i tím, že si budou tyto doklady schválně vyžadovat doplnit s odkazem, že požadují jejich aktuální (nyní rozhodné) znění.
Sdružení prokázání těchto skutečností na žádost správních orgánů nemůže odpírat.

--- je otázkou, zda věcně nespecifikovat žádost pomocí ustanovení příslušného zákona, jež upravují jednotlivé druhy řízení, tedy např. žádat o informování o zahajovaných řízeních:
- podle § 4 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb. (zásahy do VKP),
- podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. (zásahy do krajinného rázu)
- podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb. (výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích)
- podle …………….. .
Je ale faktem, že u některých předpisů toto může činit problémy. Např. zahajovaná řízení podle § 35 stavebního zákona (územní řízení) znamenají široké spektrum různých více i méně závažných zásahů a takové vymezení nebude pokrývat případy sloučených územních + stavebních řízení.

--- je nutno očekávat pokusy o účelové zneužití nové právní úpravy k úplné eliminaci účasti občanských sdružení nebo k tomu, že úřad bude naprosto libovolně rozhodovat, kam které sdružení pustí a kam nikoli. Je nutno předpokládat, že bude nutno jít ke správním soudům a že řada zásahů bude fakticky provedena dříve, než se domůžeme spravedlnosti, pokud se jí vůbec domůžeme.

Výzva občanským sdružením a aktivistům

Prosíme, abyste informace o svých zkušenostech, vámi provedených vylepšeních a nápadech, ale také o význačnějších reakcích úřadů zasílali zprávy na naši mailovou adresu: atelierzp@volny.cz

29. 3. 2005
JUDr. Petr Kužvart

[ tisk... ]informace - zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  - "kolize" s jiným předpisem
      - přístup k informacím nesmí být omezen s odkazem na § 133 starého stavebního zákona

informace - zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
  - kopírování (ze spisu, poskytování informací)
      - právo požadovat informaci formou kopie dokumentů
  - přístup k informacím
      - k právu na kopie zápisů jednání obecních zastupitelstev a rad

Památková péče

správní řád (71/1967 Sb.)
  - správní řízení
      - podjatost všech pracovníků úřadu obce (kraje)

stavební zákon - nový - č. 183/2006 Sb.
  - územní plán
      - brožura k územnímu plánování, umísťování a povolovaní staveb

stavební zákon - starý - č. 50/1976 Sb.
  - dokumentace stavby
      - použití § 104
  - odstranění stavby
      - účast občanských sdružení v řízeních o odstranění staveb
  - přístup k informacím
      - § 133 starého stavebního zákona nesmí omezit přístup k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb.
  - územní plán
      - posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí

vodní zákon (254/2001 Sb.)
  - územní plán
      - pojem "záplavové území" podle vodního zákona a jeho vztah k územnímu plánování

zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

zákon č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí
  - procesní otázky, počítání času
      - K délce platnosti stanovisek EIA vydaných podle zákona č. 244/1992 Sb.

zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)
  - účast veřejnosti na rozhodování
      - forma informování o zahajovaných řízeních (§ 70) správními orgány - doručování infomce písemně přímo sdružení
      - §70 žádost o infornování o zahajovaných řízeních --- s "roční platností" --- po novele zákonem č. 218/2004 Sb.

3fingers 2003