Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Rozbory

výběr dle kritérií:

právní předpis:
      oblast úpravy:

posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí

týká se právního předpisu:
předmět úpravy:

Na otázku, jestli má být územní plán obce či velkého územního celku anebo dokonce i regulační plán před svým schválením posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí, je nutno odpovědět: ANO

Pořizování územně plánovací dokumentace (tj. územních plánů velkého územního celku, obce a regulačních plánů) je upraveno ve stavebním zákoně č. 50/1976 Sb.

Nutnost jejich posouzení před schválením (dokonce i jejich změn!, tyto jsou totiž přijímány ve stejném procesu) vyplývá ze zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí.

Po přijetí zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zbylo ze zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí jen posuzování koncepcí --- takto byl změněn ustanovením § 27 zákona č. 100/2001 Sb.:

Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se za slovo "vlivů" vkládají slova "rozvojových koncepcí a programů".

2. § 1 zní:
"§ 1 Předmět úpravy
Zákon upravuje posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů (dále jen "koncepce") na životní prostředí a určuje příslušný orgán k posuzování vlivů na životní prostředí, kterým je Ministerstvo životního prostředí (dále jen "příslušný orgán").".

3. Část druhá, část čtvrtá a část pátá se zrušují.

4. § 21 a 22 se zrušují.

5. § 23 zní:
"§ 23
Na tento zákon se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.".

6. Přílohy č. 1, 2 a 4 se zrušují.


Tedy zbyl v podstatě jen § 14 "starého zákona". V jeho 1. odstavci je stanoveno: "...Za koncepci se dále považují územně plánovací dokumentace 16) a směrný vodohospodářský plán 17)"
s tím, že poznámka 16) zní: "§ 13 zákona č. 50/1976 Sb. tj. stavebního zákona

k tomuto mám několik poznámek:

1) v minulosti § 13 stavebního zákona upravoval územní plán VÚC

2) dnes § 13 říká, že "Obec pořizuje v přenesené působnosti území plán obce, regulační plány a územně plánovací podklady", tj. odkaz na § 13 je dnes zjevně nesmyslný

3) okaz/poznámka pod čarou není právně závazná --- má jen pomocnou funkci (viz nález Ústavního soudu sp. zn. II. US 485/98)

4) podle v současnosti platného § 8 stavebního zákona
"Územně plánovací doumentaci tvoří
a) územní plán velkého územního celku,
b) územní plán obce
c) regulačníi plán.

--- tím je jednoznačně zodpovězena otázka, jak vykládat pojem "Územně plánovací doumentace" použitý zákonem č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí.

Tedy směle požadujte, aby posouzením vlivů prošlo pořizování veškeré územně plánovací dokumentace, tj. územního plánu VÚC, územního plánu obce i regulačního plánu, tak, jak to požaduje zákon č. 244/1992 Sb. --- Jedná se však o posuzování s velmi nejasným procesem , neboť je upraven v zákoně č. 244/1992 Sb. jen útržkovitě...

Ale chtějte ho!

Pavel Černohous, 1. 2. 2003

[ tisk... ]informace - zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  - "kolize" s jiným předpisem
      - přístup k informacím nesmí být omezen s odkazem na § 133 starého stavebního zákona

informace - zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
  - kopírování (ze spisu, poskytování informací)
      - právo požadovat informaci formou kopie dokumentů
  - přístup k informacím
      - k právu na kopie zápisů jednání obecních zastupitelstev a rad

Památková péče

správní řád (71/1967 Sb.)
  - správní řízení
      - podjatost všech pracovníků úřadu obce (kraje)

stavební zákon - nový - č. 183/2006 Sb.
  - územní plán
      - brožura k územnímu plánování, umísťování a povolovaní staveb

stavební zákon - starý - č. 50/1976 Sb.
  - dokumentace stavby
      - použití § 104
  - odstranění stavby
      - účast občanských sdružení v řízeních o odstranění staveb
  - přístup k informacím
      - § 133 starého stavebního zákona nesmí omezit přístup k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb.
  - územní plán
      - posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí

vodní zákon (254/2001 Sb.)
  - územní plán
      - pojem "záplavové území" podle vodního zákona a jeho vztah k územnímu plánování

zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

zákon č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí
  - procesní otázky, počítání času
      - K délce platnosti stanovisek EIA vydaných podle zákona č. 244/1992 Sb.

zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)
  - účast veřejnosti na rozhodování
      - forma informování o zahajovaných řízeních (§ 70) správními orgány - doručování infomce písemně přímo sdružení
      - §70 žádost o infornování o zahajovaných řízeních --- s "roční platností" --- po novele zákonem č. 218/2004 Sb.

3fingers 2003