Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku
Kauzy

výběr dle kritérií:
území:
      chráněný zájem:
     
      navrhovatel:
     

Bytový dům Hodkovičky

týká se území:
chráněný zájem:
navrhovatel:
datum zahájení kampaně: 01. 06. 2004


Zpracování kauzy "Bytový dům Hodkovičky" podpořila Nadace Partnerství

soubory ke stažení:
1) naléhavá výzva ke společnému postupu občanské společnosti (39,6 kB);
2) podnět k provedení státního stavebního dohledu (10,2 kB);
3) tisková zpráva ke kauze ze dne 13. září 2004 (12,1 kB);
4) protokol z jednání dne 13. září 2004 (10,1 kB);
5) stanovisko stavebního úřadu (MČ Prahy 4) ke kauze (7,1 kB);
6) vyjádření Petra Kužvarta ke stanovisku stavebního úřadu (12,3 kB);
7) tisková zpráva ke kauze ze dne 29. září 2004 (8,7 kB);
8) stručné shrhutí kauzy (30,5 kB);

Stručná sumarizace právního a skutkového stavu
ve věci odvolání proti stavebnímu povolení Bytového domu Hodkovičky, Pod Lysinami, Praha 4

( k č.j.: Úřadu MČ Praha 4: P4/152686/03/OSD/WELL/12999
P4/23660/04/OSD/HAVL/751
k č.j. odboru stavebního MHMP: MHMP-20865/2004POST/ )

V předmětném stavebním řízení, vedeném svého času na stavebním úřadě v Praze 4, je podáno několik odvolání. Věc nyní řeší odvolací orgán. Přesto byla protiprávně stavebníkovi (Metrostav, a.s.) vyznačena již v lednu 2004 na stavební povolení právní moc, jako by odvolání nebyly podána, nebo byla opožděná.

Klíčovou otázku počítání lhůt ve správním řízení a tedy otázky včasnosti podaných odvolání jsem již rozebral v právní analýze „K počítání lhůt podle správního řádu“ (9 stran, datováno 29.1. 2004) a přiložil jsem k ní publikované usnesení pléna Ústavního soudu z prosince 1997, jež se zabývalo otázkou počítání lhůt v českém právu a věc posoudilo zcela jednoznačně (sp.zn. Pl. ÚS 33/97 ze 17.12. 1997, 11 stan). Tyto dva texty byly doručeny jak stavebnímu úřadu v Praze 4, tak i odvolacímu orgánu, odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy. Obdrřel je i tajemním Úřadu MČ Praha 4 Ing. Fanta a také ředitel Magistátu hl. m. Prahy ing. Trnka. Bohužel, bez náležité odezvy.

Protože lze v nynější situaci nelegálního zahájení stavebních prací předpokládat různé překrucující a lživé výklady, výroky a vysvětlení, jejichž autoři budou spoléhat na obecnou neznalost poměrně složité právní problematiky a nemožnost rychle si ve věci udělat jasno (s účelovým podsouváním demagogického závěru: „je to názor proti názoru, kdo ví, jak to je…“), podávám zde zkrácené a co nejjednodušší vysvětlení:

P r ů b ě h     v ě c i :

Stavební povolení bylo vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu 10.12. 2003.

Odvolání byla podána 13.1. 2004. Včasné odvolání má odkladný účinek – nelze tedy začít stavět. Ing. Jana Havlíčková, pracovnice stavebního úřadu však z neznámého důvodu vyznačila v následujících dnech stavebníkovi (Metrostavu, a.s.) právní moc k datu 10.1. 2004. Poté jsme žádali stavební úřad i magistrát, aby zjednaly nápravu a sdělily stavebníkovi, že jde o omyl, když se vede odvolací řízení. Oba orgány zůstaly nečinné, a to po řadu měsíců a trapně se vymlouvaly. Odvolání i se správním spisem byla postoupena v rámci odvolacího řízení v únoru 2004 stavebním úřadem pražskému magistrátu. Věc byla následně posouzena ředitelem magistrátu po jejím prošetření nám tento ředitel dopisem z 22.7. 2004 sdělil, že v rámci odvolacího řízení bude předmětné rozhodnutí přezkoumáno v plném rozsahu, tedy ve smyslu § 59 odst. 1 správního řádu. Takový postup je možný pouze na základě včasných a přípustných odvolání (jinak by se postupovalo podle § 60 správního řádu a nešlo by o plný přezkum).

K otázce “právní moci” se vyjádřil rovněž správní soud. V pravomocném usnesení ze dne 27.5. 2004 ve věci sp.zn. 7 Ca 21/2004 Městský soud v Praze výslovně uvedl, že vyznačení právní moci je vzhledem k vedenému odvolacímu řízení zcela bez právního významu a s touto otázkou se musí odvolací orgán v rámci odvolacího přezkumu teprve vypořádat.

Dne 1.9. 2004 nabylo právní moci povolení ke kácení 49 dřevin na stavebním pozemku, ale s výslovnou podmínkou, že se smí kácet až po právní moci stavebního povolení. Magistrát o odvoláních dosud nerozhodl, přesto byly dřeviny protiprávně 9. 9. a 10.9. 2004 vykáceny. Kácení bylo ihned nahlášeno Oblastnímu inspektorátu Praha České inspekce životního prostředí (RNDr. Zelenkové) s výzvou k neprodlenému zákroku. Inspekce zůstala nečinná, dřeviny tedy byly zničeny. Ještě 9.9. 2004 byla na inspekci podána stížnost ministru Ambrozkovi.

Poté byl pozemek oplocen a začaly zemní práce (13.9. a 14.9. 2004).

Již 8.9. 2004 byl podán podnět k provedení státního stavebního dohledu a vydání příkazu k zastavení nepovolených stavebních prací podle stavebního zákona (doručen neprodleně příslušnému pracovníku stavebního úřadu v Praze 4 ing. arch. Petrášovi). Zůstal bez jakékoli reakce stavebního úřadu. Proto byl doplněn ústním podáním do protokolu ráno 13.9. 2004. Zatím bez odezvy. Metrostav ústy jakéhosi pana Poláka měl sdělit, že dokud se o včasnosti odvolání nerozhodne, mohou prý stavět. To je zjevný nesmysl.

P r á v n í     s t r á n k a :

Již od dob římského práva - tedy cca 2 000 let - je v právních řádech civilizovaných zemí zakotven soubor právních pravidel počítání času, tedy ustanovení o počítání a plynutí různých lhůt. Jde zejména o tato pravidla:

- den, kdy došlo k události, od níž se lhůta počítá, se do lhůt počítaných podle dnů nezapočítává (samozřejmě, s výjimkou případů, kdy konkrétní zákon výslovně stanoví jinak). Tedy např. pokud bylo rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce 10.12. 2003, plyne 15-ti denní lhůta až počínaje 11.12. 2004.

- pokud by poslední den lhůty připadal na sobotu, neděli nebo třeba státní nebo jiný svátek, který je dnem pracovního klidu nebo volna, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. Tedy např. pokud by měla lhůta končit v neděli, bude jejím posledním dnem následující pondělí.

- tato pravidla pro sféru správního řízení – tedy i rozhodování stavebního úřadu – stanoví § 27 správního řádu (t.j. zákona č. 71/1967 Sb., v platném znění).

Pokud tedy bylo předmětné stavební povolení prokazatelně vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu v Praze 4 dne 10.12. 2003, pak muselo viset 15 dní a posledním dnem této lhůty došlo k jeho doručení. Lhůta tedy plynula počínaje 11.12. 2003 a skončila by dne 25. 12. 2004. To je ale Prvý svátek vánočním, po něm následoval ještě Druhý svátek vánoční a pak byla sobota 27.12. 2003 a neděle 28.12. 2003, takže k doručení rozhodnutí došlo až v prvý následující pracovní den, tedy v pondělí 29.12. 2003.

Následně po doručení běžela 15-ti denní odvolací lhůta, jejímž prvým dnem bylo úterý 30.12. 2003 a posledním dnem bylo pak úterý 13.1. 2004.

Toho dne byla odvolání prokazatelně podána. Byla tedy včasná. Měla ze zákona odkladný účinek. Stavební rozhodnutí nemohlo nabýt právní moci (a již vůbec ne ke dni 10.1. 2004, který ing. Havlíčková vyznačila – tehdy ještě prokazatelně plynula odvolací lhůta). Dosud nebylo odvolací řízení skončeno a stavební rozhodnutí nelze po právu vykonat, tedy stavět. Pokud se staví a pokud se kácelo, jde o zjevně nezákonné, protiprávní aktivity.

Stavební úřad v Praze 4 i odvolací orgán výše uvedená pravidla počítání času vždy respektovaly a řídily se správním řádem. V tomto jediném případě přišla nějaká opravdu chytrá hlava na to, že by bylo možno v rozporu se zněním zákona i s veškerou právní kulturou prostě ignorovat jedno nehodící se ustanovení zákona (konkrétně § 27 odst. 2 správního řádu) a věc vyložit, jako by toto ustanovení prostě neexistovalo a nebylo součástí vnitřně provázaného předpisu, který nelze vykládat jinak, než v jeho celku a vnitřním souladu.

Jde o tak nesmyslný výklad, že to snad opravdu nemůže být z neznalosti, ale jde o účelové jednání s vědomím, že domoci se v této zemi práva proti úřední zvůli je časově velmi náročné a nesnadné. Když bude stavební úřad přehlížet, že stavebník staví načerno, je reálná naděje, že budou v území provedeny nevratné zásahy a stavba alespoň zčásti zhotovena, než bude zjednán průchod právu. Jde o jednoznačné, nezákonné, cynické a účelové úřední darebáctví – zjevně k jednoznačnému prospěchu velké stavební a developerské firmy a jejího obchodního záměru.

Pokud by některý z mých studentů na fakultě předvedl takovouto znalost pravidel počítání času podle správního řádu, zkoušku by u mne dozajista neudělal.

V Praze dne 15.9. 2004

JUDr. Petr Kužvart

Zpracování kauzy "Bytový dům Hodkovičky" podpořila Nadace Partnerství

[ tisk... ]Benešovsko
  - územní plánování
      - územní plán velkého územního celku okresu Benešov

celá Česká republika
  - (ne)zákonná veřejná správa
      - ! omezování účasti veřejnosti na rozhodování
  - doprava
      - ! Operační program Doprava
  - nespecifikováno
      - snaha vyvlastňovat namísto jednání

celá Praha
  - doprava
      - ! městský okruh - dálnice uprostřed města
      - MÚK Malovanka
  - nespecifikováno
      - ! PragueWatch
  - památková péče
      - ! Karlův most - oprava nebo jeho ničení?
  - územní plánování
      - ! územní plánování v Hlavním městě Praze

Karlín
  - voda - záplavová území
      - River city Prague

nespecifikováno
  - doprava
      - Skanska
  - nespecifikováno
      - ! odpírání informací úřady
      - toto se nedotýká žádné naší kauzy

Podolí
  - (ne)zákonná veřejná správa
      - ! Dva bytové domy v ulici Pod Vyšehradem

Praha_4
  - (ne)zákonná veřejná správa
      - ! Bytový dům Hodkovičky
  - nespecifikováno
      - zástavba Pankrácké pláně

Prosek
  - chráněné území - geologická památka
      - ! Prosecké skály

Vršovice
  - doprava --> ovzduší
      - ! OKC EDEN

3fingers 2003