Na úvodní stránku

KDO JSME
   > O nás
   > Kontakty

ČÍM SE ZABÝVÁME
   > Kauzy
   > Projekty
   > Legislativa

CO NABÍZÍME
   > Separáty
   > Rozbory
   > Poradna
   > Poradna pro Prahu 11

ZÁKONY
AKTUALITY
TISKOVÉ ZPRÁVY
Na úvodní stránku

Vyhláška o zeleni

realizaci projektu vytvoření návrhu (obecní) Vyhlášky o zeleni podpořila Nadace Partnerství  Nadace Partnerství

"aktuálně"

S ohledem na přijetí "nové pražské vyhlášky o zeleni" s účinností od 1. 5. 2001 (kterou považujeme za velmi špatnou - viz "historické pozadí" projektu) jsme se rozhodli připravit návrh nové, lepší vyhlášky o zeleni. Tento návrh jsme chtěli napsat za diskuse s lidmi kterých by se tato vyhláška týkala a kterým leží zeleň na srdci - písemně jsme oslovili členy sdružení v rámci Koalice SOS Praha a položili jim otázky k této věci.

Na základě došlých reakcí, rešerše vyhlášek v jiných obcích a vlastní úvahy jsme zpracovali koncept připravované vyhlášky o zeleni. Dne 16. listopadu 2002 proběhl na Toulcově dvoře v Praze Hostivaři seminář na kterém byl tento koncept prodiskutován, dalšími podklady k diskusi byly
brněnská vyhláška a právě platná, nevyhovující pražská vyhláška, (pražské vyhlášky najdete na stránce Praha-město, v sekci dokumenty -> vyhlášky ).

Zároveň jsme (elektronicky) vyzvali ty, kteří se nezúčastnili semináře, aby se ke konceptu vyhlášky vyjádřili a poslali své připomínky a návrhy na naši adresu.

Na základě diskuse proběhlé na semináři a po něm došlých připomínek jsme vytvořili návrh vyhlášky o zeleni. Tento návrh jsme elektronicky publikovali. Odezva byla prakticky nijaká - nevzdáváme se a v rámci našich aktivit zabývajících se legislativou budeme tento náš návrh dál prosazovat.

rizika při aplikaci vyhlášky

I kdyby byl připravený návrh nakonec přijat, sám o sobě nezaručí tvorbu a ochranu zeleně. V reálném životě narážíme na úskalí "fungujícího" systému. Jedná se zejména o
1) porušování zákonů (a vyhlášek) úřady při rozhodování;
2) porušování zákonů (a vyhlášek) vlastníky zeleně a dokonce také odborem městské zeleně magistrátu - tedy samotným městem (které přitom je tím, kdo vyhlášku o zeleni vydává).

Jistou obranou proti tomu je možnost lidí se účastnit správních řízení, ve kterých je rozhodováno o záměrech, které se dotknou zeleně. Tato možnost tu je - zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny dává občanským sdružením možnost se účastnit správních řízení (k tomu viz naše separáty a poradnu).

Účast na rozhodování - tj. efektivní možnost podávat opravné prostředky proti špatným rozhodnutím - je elementárním prvkem kontroly činnosti úřadů - bez ní a tedy bez možnosti aby lidé kontrolovali zákonnost rozhodování je sebelepší zákon či vyhláška (úřadem ignorovaná) zcela k nepotřebě.

Ještě efektivnější by bylo, kdyby se lidé mohli požadovat své zapojení už při projektování záměrů - to by však musel nařizovat zákon, ne vyhláška, která musí být jen "v mezích zákona".

To, že výše zmíněná účast ve správních řízeních je (do jisté míry) efektivní je příčinou toho, že se někteří poslanci snaží omezit účast v řízeních - podávají návrhy na novelu zákona tak, aby se občané nemohli starat o své okolí. Kdyby účast v řízení byla vyloučena, ztratili bychom základní nástroj kontroly a proto snahu o udržení participace občanů na rozhodování považujeme za činnost, kterou nezbytně musíme vykonávat k naplnění všech dalších cílů (tak i tvorby a ochrany zeleně podle tohoto návrhu, kdyby byl přijat).

"historické pozadí" + představa o projektu

Koncem června roku 1999 zrušilo pražské zastupitelstvo vyhlášku č. 2/1981 Sb. NVP o zřizování, údržbě a ochraně veřejné zeleně. Tato zrušená vyhláška stanovovala například, že každý investiční záměr musel řešit otázku zeleně, že zeleň má být zakládána tam, kde ji územní plán předpokládá, že zeleň má být udržována, stanovovala způsob užívání zeleně a třeba také to, že v zeleni není dovoleno umisťovat reklamu.

Dne 29. 3. 2001 byla zastupitelstvem přijata nová vyhláška č. 6/2001 Sb. HMP s účinností od 1. 5. 2001. Tato, oproti té z roku 1981, znamená krok zpět.
Tato vyhláška například neřeší:
- neustálý úbytek zeleně kvůli nové výstavbě (v současné době může být podle územního plánu v izolační zeleni postavena čerpací stanice, nová silnice a podobně),
- narušování estetické funkce zeleně (v zeleni u silnice je reklama, do parků jsou umísťovány poutače),
- koncepci udržení (natož rozvoje) zeleně ve městě (v prvním kole změn územního plánu je navrhováno změnit cca 36 ha ploch pro zeleň na zastavitelné území a ve druhém kole ještě víc),
- údržbu zeleně (takže se plno ploch nechá zpustnout, pak se zplanýrují a je tu stavební pozemek - "vždyť ta stavba je mnohem kulturnější, než ta křoviska…")

Jediné, co stanovuje, je veliké množství zákazů, co všechno návštěvníci nesmějí v zeleni dělat - jezdit na bruslích, koloběžkách a kolech (děti si asi mají hrát na magistrále), vstupovat na trávníky (ono je tak méně práce s údržbou, a lidé ať si sednou na asfalt)… Krom nesmyslných zákazů obsahuje vyhláška i některé rozumné (například zákaz pořádání reklamních akcí v zeleni), ale to by bohdá nebylo, aby úředníci magistrátu neměli pravomoc udělovat výjimky (a tak se můžeme těšit na předvolební kampaň starosty v místech jinak přísných zákazů)… Povolení výjimek z ostatních zákazů bude muset být vyznačeno na značkách, takže každý parčík buďto obklopí houf sloupků se značkami (na které hned přibují reklamní cedule), anebo tento parčík zůstane enklávou (zakletým územím), kde je vše zakázáno.

Co je tedy v současné době hlavním zdrojem ohrožení zeleně v Praze?
- její úbytek, jak ploch pro zeleň podle územního plánu, tak i přímou zástavbou, v místech, kde by podle něj zeleň měla zůstat;
- to, že město nezakládá novou zeleň tam, kde by podle územního plánu měla být;
- špatná (nárazová) údržba a pak radikální zásah (například plán na vykácení Karlova náměstí);
- celková koncepce rozvoje města, které starost o životní prostředí převážně jen proklamuje;
- není mechanismus, který by umožňoval, aby město vyměnilo se soukromníkem pozemek určený pro zeleň za pozemek jiný;
- nesoulad mezi skutečným stavem pozemku, zápisem v katastru nemovitostí a územním plánem a neexistence nástrojů, jak to napravit.

Jak z výše uvedeného vyplývá, měla by podle našeho názoru být přijata nová vyhláška. Rádi bychom, aby zastupitelé při jejím přijímání zohlednili názory a potřeby obyvatel Prahy, aby si všímali, jaké problémy lidé na stavu městské zeleně vidí a jaké způsoby řešení těchto problémů navrhují - máte-li nějaký nápad, napište nám.

otázky

Ateliér pro životní prostředí s podporou Nadace Partnerství by proto chtěl připravit návrh takové vyhlášky za spolupráce s co nejširším okruhem aktivních občanů (často členů občanských sdružení) - rádi bychom zjistili Vaše názory na tuto problematiku a proto Vás žádáme o zodpovězení následujících otázek:

1) Jaké vidíte problémy obecně spojené s veřejnou zelení?
2) Co ničí, ohrožuje nebo znehodnocuje zeleň ve městě?
3) Je možno umísťovat nějaké stavby v zeleni? Když ano, jaké?
4) Jak by měla být zeleň udržována?
5) Jakým způsobem by měla být zakládána nová zeleň (kde, kdo atd.)?
6) Jaká by měla být pravidla pro užívání zeleně veřejností?
7) Jak by bylo možno řešit výše uvedené problémy?
8) Co jiného Vás k tomuto napadá?

AŽP dále plánuje vyhodnocení Vašich odpovědí, porovnání vyhlášek o zeleni z jiných měst - ať už současných anebo dřívějších a také zjištění, co všechno může obecní vyhláška podle současných zákonů obsahovat. Výslednou analýzu i s konkrétními návrhy řešení stanovených problémů Vám zašleme k seznámení a připomínkování. Následně bychom chtěli připravit setkání, kde bychom dohromady prodiskutovali jednotlivé připomínky - nejspíše v prostorách Zeleného kruhu v rámci schůzky Koalice SOS Praha. Na základě toho bychom vypracovali návrh vyhlášky o zeleni, který bude zase zaslán k připomínkování a následně prodiskutován. V případě zájmu uspořádáme otestování funkčnosti návrhu vyhlášky na modelových případech.

V případě, že byste měli zájem se podílet přímo na analýze a na tvorbě návrhu, dejte nám to vědět (atelierzp@volny.cz). Rádi Vás přivítáme.

3fingers 2003